Projekts PuMPuRS

                                                          

Ventspils Pārventas pamatskolā ar 2019.gada 1.novembri tiek realizēts  Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai",  lai mazinātu to skolēnu  skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. 1.semestrī  iesaistīti un individuālu atbalstu saņem 20 skolēni no 5.-9.klasei.

 Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Tiks veidota  vienota datu bāze, kas nodrošinās regulāru informācijas apmaiņu valsts, pašvaldības un skolas līmenī par identificētajiem skolēniem un audzēkņiem ar risku pārtraukt mācības, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un to rezultātiem.

Sagatavoja: Vēsma Laurecka, direktore