Konsultācijas


Uzdevumi.lv


Iekšējās kārtības noteikumi un Drošības noteikumi

Pamatojoties 2023.gada 22.augustā pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.474 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”, 2023.gada 5.septembrī apstiprināti skolas Iekšējās kārtības noteikumi un Drošības noteikumi.

Ar noteikumiem varat iepazīties šeit:

 


ĒdienkarteĒdienkarte 1. - 4. klasei no 27.maija līdz 30.maijam.

Ēdienkarte 5. - 9. klasei no 27.maija līdz 30.maijam.

Saskaņā ar Ventspils valstpilsētas pašvaldības domes 2023.gada 27.jūlija lēmumu Nr.126 "Par pašvaldības līdzfinansējumu komplekso pusdienu daļējai apmaksai Ventspils valstspilsētas pašvaldības vispārizglītojošo skolu izglītojamiem" noteiktas jaunas komplekso pusdienu cenas.
No 2023.gada 1.septembra 1.-9.klašu izglītojamiem komplekso pusdienu cena noteikta 3,09 EUR dienā.
1.-4.klases skolēni saņems brīvpusdienas un 5.-9.klases skolēni par pusdienām maksās 1,50 EUR dienā.


PulciņiFakultatīvo nodarbību grafiks 2023./2024.m.g. 1.semestrī

Ventspils Jaunrades nams 2023./2024.m.g. piedāvā interešu izglītības nodarbības arī Ventspils Pārventas pamatskolā.

Dambretes spēle - otrdienās, ceturtdienās plkst.15.30-17.00.
Radošo darbu studija "Mīļlietiņas" - ceturtdienās plkst.13.50-14.30.

Nodarbības notiks 47.kabinetā no 12.septembra.