Celebrating EUROPE: Culture and Traditions

 

Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas “Skolu daudzpusējās partnerības” projekts

Celebrating EUROPE: Culture and Traditions.

Nr.2013-1-EE1-COM06-04735 2)   

Projektā iesaistītas 10 skolas no 9 valstīm (bērni un skolēni no 3- 15 g.): Igaunija (koordinējošā skola), Latvija (Ventspils 5.vidusskola), Vācija (2 skolas), Itālija, Spānija, Grieķija,  Slovākija, Norvēģija, Īrija.

Projekts tiks īstenots divos līmeņos: vietējais kultūrvēsturiskais mantojums un pārējo projektā iesaistījušos Eiropas valstu kultūras mantojums.

—Projekta mērķis:
  • Meklējot un izzinot savas pilsētas un tautas vēsturi, vietējo kultūras mantojumu, tradīcijas, bagātināt skolēniem  zināšanas ne tikai par savu dzimto vietu un tuvāko apkārtni, bet arī par citu valstu kultūras mantojumu, motivēt būt lojāliem gan pret savu, gan arī citu valsti, cienīt un saudzēt kultūrvēsturisko mantojumu un vērtības.
  • —Noteikt mūsu pilsētas un valsts kultūrvēsturisko vērtību vietu Eiropas kontekstā.
  • —Atrast kopīgo un atšķirīgo.
Paredzamais rezultāts:
  • Samazināt vardarbības un necieņas izpausmes pret cittautiešiem skolās, pagalmos u.c. , mācot toleranci pret savādāk domājošiem un sagatavojot viņu iekļaušanos daudzkultūru sabiedrībā, neatkarīgi no dzimuma, rases, spējām, sociālās izcelsmes, kultūras mantojuma, materiālā stāvokļa.
  • Studējot un izzinot savas kultūras vērtības un tradīcijas, salīdzinot tās ar citu valstu un tautu tradīcijām, saprast un apzināt savu unikalitāti. Būt Eiropas pilsonim, bet reizē neaizmirst savas tradīcijas un kultūrvēsturisko vērtību.
  • Svešvalodu praktizēšana, IT prasmju uzlabošana un pielietošana, sociālās zinības, māksla un mūzika, Latvijas vēsture.