Skolas padome

SKOLAS PADOME 2023./2024.m.g.


Vecāku pārstāvji:
  Ivonna Zelča,
  Kristīne Kalniņa,
  Kristīne Gūtmane-Ekmane,
  Zane Kūlbārde,
  Kristīne Akimova,
  Anda Lāce,
  Oskars Rotšteins.
Skolotāju pārstāvji:
  Zane Piusa,
  Ieva Kronberga,
  Rita Cubera.
Skolēnu pārstāvji:
  Dzintars Roberts Jostmanis (9.b),
  Mārcis Zīrups (9.a),
  Artūrs Zībergs (9.b).


Izglītības iestādes padomes darbības reglaments

Pamatojoties uz Izglītības likuma 31.pantu, lai nodrošinātu sabiedrības, pašvaldības un vecāku sadarbību, tiek izveidota Izglītības iestādes padome.

Izglītības iestādes padome tiek ievēlēta izglītības iestādes konferencē, kas tiek sasaukta mācību gada sākumā.

I.    Struktūra

1.    Izglītības iestādes padome tiek izveidota ar šādu struktūru:
1.1.    7 vecāki, kuru bērni mācās izglītības iestādē un kuri pārstāv 1. – 3., 4. – 9.klašu grupu;
1.2.    3 izglītības iestādes pedagogi, kuri tiek ievēlēti pedagoģiskajā sēdē;
1.3.    3 izglītojamie, kuri pārstāv Izglītojamo domi.
2.    Izglītības iestādes padomē nedrīkst ievēlēt pedagogu par vecāku pārstāvi, ja viņa bērns (- i) mācās šajā izglītības iestādē.
3.    Izglītības iestādes padomes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku ievēl no vecāku vidus.
4.    Izglītības iestādes padomē var tikt ievēlēti atkārtoti tie paši vecāku, pedagogu, izglītojamo pārstāvji.
5.    Izglītības iestādes padomes sēdes ir atklātas.
6.    Izglītības iestādes padome ir tiesīga pieaicināt no katras klases vecāku pārstāvi, svarīgu jautājumu izlemšanā.


II.    Izglītības iestādes padomes uzdevumi

1.    Pārstāvēt izglītojamo intereses.
2.    Izstrādāt priekšlikumus:
1.1.    izglītības iestādes attīstības plānam;
1.2.    sadarbības pasākumiem starp mājām un izglītības iestādi;
1.3.    vecāku informēšanas kārtībai par bērna sekmēm;
1.4.    izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumiem;
1.5.    izglītības iestādes darbības reglamentējošiem dokumentiem.


III.    Izglītības iestādes padomes darba kārtība

1.    Izglītības iestādes padome sanāk ne retāk kā 2 reizes mācību gadā.
2.    Par iepazīstināšanu ar Izglītības iestādes padomes lēmumiem atbildīga ir Izglītības iestādes padome.
3.    Izglītības iestādes padome par veikto darbu atskaitās nākamā mācību gada izglītības iestādes konferencē.
4.    Izglītības iestādes padome darbojas no ievēlēšanas brīža līdz jaunās Izglītības iestādes padomes vēlēšanām.
5.    Ja kāds no Izglītības iestādes padomes locekļiem pārtrauc darbību padomē, viņa vietu ieņem nākamais kandidāts ar lielāku balsu skaitu.

IV.    Izglītības iestādes padomes tiesības

1.    Sanāksmēs izteikt priekšlikumus izglītības iestādes darba uzlabošanai izglītības iestādes administrācijai.
2.    Iepazīties ar izglītības iestādes dokumentāciju un izteikt ar to saistītos priekšlikumus.
3.    Izsacīt priekšlikumus par sabiedrisko pasākumu organizācijas jautājumiem.
4.    Izglītības iestādes padome ir tiesīga izteikt priekšlikumus izglītības iestādes direktoram un pašvaldībai visos ar izglītības iestādi saistītajos jautājumos.
5.    Izglītības iestādes padome var iesaistīties problēmsituāciju risināšanā (izglītojamo un skolotāju konfliktsituāciju gadījumos, izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu vai citu normatīvo aktu pārkāpumu gadījumos, izglītības iestādes un vecāku sadarbības jautājumos).
6.    Izglītības iestādes padomei ir padomdevēja tiesības, tā nedrīkst mainīt vai neievērot izglītības iestādes direktora lēmumus.
7.    Izglītības iestādes padomes locekļi var piedalīties izglītības iestādes Pedagoģiskās padomes sēdēs un Izglītības iestādes vadības sanāksmēs.

V.    Izglītības iestādes padomes darbības reglamenta pieņemšanas kārtība

1.    Izglītības iestādes padomes darbības reglaments tiek pārskatīts un apstiprināts ar balsojumu katras jaunievēlētās Izglītības iestādes padomes pirmajā sēdē.
2.    Nepieciešamības gadījumā mācību gada laikā var izdarīt izmaiņas Izglītības iestādes padomes darbības reglamentā.