Noslēdzies projekts Celebrating EUROPE: Culture and Traditions

 

 

Divu gadu garumā Ventspils 5.vidusskola īstenoja Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas “Skolu daudzpusējās partnerības” projektu Celebrating EUROPE: CultureandTraditions.

            Projektā bija iesaistītas 10 skolas no 9 valstīm ( bērni un skolēni vecumā no 3 līdz 17 g.): Igaunija (koordinējošā skola), Latvija, Vācija (2 skolas), Itālija, Spānija, Grieķija,Slovākija, Norvēģija, Īrija.

            Projekts tika īstenots divos līmeņos - vietējais kultūrvēsturiskais mantojums un pārējo projektā iesaistījušos Eiropas valstu kultūras mantojums.Projekta mērķis  - meklējot un izzinot savas pilsētas un tautas vēsturi, vietējo kultūras mantojumu, tradīcijas, bagātināt skolēniem  zināšanas ne tikai par savu dzimto vietu un tuvāko apkārtni, bet arī par citu valstu kultūras mantojumu, motivēt būt lojāliem gan pret savu, gan arī citu valsti, cienīt un saudzēt kultūras vēsturisko mantojumu, tradīcijas un vērtības; noteikt mūsu pilsētas un valsts kultūrvēsturisko vērtību vietu Eiropas kontekstā;  radīt sapratni un apzināties savu unikalitāti, būt Eiropas pilsonim, bet reizē neaizmirst savas tradīcijas un kultūrvēsturisko vērtību, atrast kopīgo un atšķirīgo.

            Lai sasniegtu projekta mērķus,  mācību procesā tika studēta un pētīta kultūras vēsture, folklora, fabulas, leģendas, dažādu tautu tradīcijas, gadskārtu svētki un ieražas. Skolēni piedalījās daudz un dažādās aktivitātēs gan mūsu skolā, gan ārpus tās. Projekta īstenošana caurvija dažādus mācību priekšmetus - svešvalodas (angļu un vācu valodas) , IKT, sociālās zinības, mākslu un mūziku, kā arī Latvijas vēsturi. Aktīvi projektā iesaistījās arī sākumskolas skolēnu vecāki.

Skolotāji, kuri piedalījās projekta īstenošanā šo divu gadu garumā, pilnveidojuši savas svešvalodu zināšanas, mācījušies sadarboties ar pedagogiem no citām valstīm, dalībvalstis prezentējuši savu skolu, pilsētu un valsti. Lepojamies ar savu pilsētu, tās kultūrvēsturiskajām vērtībām, par kuru mūsu viesi, ciemojoties Latvijā, bija ļoti patīkami pārsteigti.

Projekta noslēgumā analizēti projekta rezultāti: materiālie un nemateriālie ieguvumi. Viens no  materiāliem rezultātiem  - izdotā grāmata ar projekta dalībvalstu leģendām, pasakām un mītiem (dalībvalstu valodā un angļu valodā), papildinātām ar  skolēnu ilustrācijām.  Tāpat izgatavotsComenius kalendārs 2016. gadam ar visu partnerības valstu skolēnu zīmējumiem.

Taču neatsverami ir arī projekta nemateriālie ieguvumi. Tos gan ir sarežģītāk novērtēt. Tās ir zināšanas un pieredze, ko guva visi projektā iesaistītie dalībnieki; uzlabotas komunikācijas prasmes, organizēšanas prasmes; uzlabota izpratne par kultūru.

            Viens no projekta ilglaicīgiem nemateriāliem  ieguvumiem varētu būt vardarbības un necieņas izpausmes mazināšana pret cittautiešiem skolās, pagalmos, sabiedrībā, mācot toleranci un empātiju  pret citādi domājošiem un sagatavojot viņu iekļaušanos daudzkultūru sabiedrībā neatkarīgi no dzimuma, rases, spējām, sociālās izcelsmes, kultūras mantojuma, materiālā stāvokļa. Ļoti aktuāla tēma joprojām arī šodien.

Ventspils 5.vidusskolas Comenius darba grupa pateicas visiem, kuri piedalījās projekta īstenošanā.