Projekts PuMPuRs 2021./2022.m.g.

                                                          

Ventspils Pārventas pamatskola ar 2021.gada 1.septembri turpina projekta  Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" īstenošanu,  lai mazinātu to skolēnu  skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. 2020./2021.mācību gadā atbalsts tika sniegts 30 skolēniem, šajā mācību gadā atbalstu saņem  26 skolēni no 2.-9.klasei.

 Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Tiek veidota  vienota datu bāze, kas nodrošinās regulāru informācijas apmaiņu valsts, pašvaldības un skolas līmenī par identificētajiem skolēniem un audzēkņiem ar risku pārtraukt mācības, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un to rezultātiem.

Sagatavoja: Vēsma Laurecka, direktore


Projekts PuMPuRs 2020./2021.m.g.

                                                          

Ventspils Pārventas pamatskola ar 2020.gada 1.septembri turpina projekta  Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" īstenošanu,  lai mazinātu to skolēnu  skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. 2019./2020.mācību gadā atbalsts tika sniegts 25 skolēniem, šajā mācību gadā atbalstu saņem  30 skolēni no 5.-9.klasei.

 Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Tiek veidota  vienota datu bāze, kas nodrošinās regulāru informācijas apmaiņu valsts, pašvaldības un skolas līmenī par identificētajiem skolēniem un audzēkņiem ar risku pārtraukt mācības, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un to rezultātiem.

Sagatavoja: Vēsma Laurecka, direktore


Projekts PuMPuRS

                                                          

Ventspils Pārventas pamatskolā ar 2019.gada 1.novembri tiek realizēts  Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai",  lai mazinātu to skolēnu  skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. 1.semestrī  iesaistīti un individuālu atbalstu saņem 20 skolēni no 5.-9.klasei.

 Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Tiks veidota  vienota datu bāze, kas nodrošinās regulāru informācijas apmaiņu valsts, pašvaldības un skolas līmenī par identificētajiem skolēniem un audzēkņiem ar risku pārtraukt mācības, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un to rezultātiem.

Sagatavoja: Vēsma Laurecka, direktore


Projekts DIGIMĀLs

 

Projekts «Digitālais macību līdzeklis DIGIMĀLs – cilvēks un veselība»

Projekta partneri: Pārventas pamatskola un Ventspils 4. vidusskola

Projekta numurs: 8.3.1.2/19/A/006

Mērķis ir digitālo mācību un metodisko līdzekļu kopas izstrāde jaunā mācību satura ieviešanai pamatizglītības pakāpē, dabaszinātņu mācību jomā, kas nodrošinātu interaktīvas mācību metodes un IKT rīkus, atbilstoši 1.-3. klašu, 4.-5. klašu un 7.-9. klašu izglītojamiem efektīvāku zināšanu un prasmju apguvei.

Projekta budžets: € 75 278.22, tai skaitā ESF līdzfinansējums € 52 694.75
Projekta sākums: 01/11/2019
Projekta beigas: 31/12/2020

 

Jautājumiem:

Ineta Gūtmane

[email protected]

+371 27172433

Informācija ievietota: 14.11.2019.


Noslēdzies Erasmus+ projekts EUROMOSAICA

   

Šā gada 30.septembrī noslēdzās divu gadu Eiropas SavienibasErasmus+ programmas KA 2 Stratēģiskās partnerības skolu projekts EUROMOSAICA, kuru īstenojām kopā astoņas dažādas skolas (tai skaitā arī pirmsskola) no septiņām valstīm: Ventspils (Latvija), Iskija (Itālija), Taormina (Sicīlija, Itālija), Rakovski (Bulgārija), Babin (Slovākija), Filotas (Grieķija), Adana (Turcija), Vladesti (Rumānija). Ventspils Pārventas pamatskola bija projekta koordinējošā skola.

Projekta īstenošanā iesaistījās skolēni vecumā no 3 -  16 gadiem, kopumā iesaistot dažādās  aktivitātēs 4718 skolēnus.

Pārventas pamatskolā projekta īstenošanas darba grupā strādāja astoņi skolas pedagogi un skolas direktore, kā visa projekta koordinatore. Mūsu skolas septiņi skolēni piedalījās 3 dažādos apmācības pasākumos – 2 skolēni Taorminā (Itālijā), 2 skolēni Iskijā (Itālijā) un 3 skolēni Filotas (Grieķijā).

Projekta īstenošanas laikā tika sasniegti visi plānotie rezultāti. Par projektu varat lasīt:

https://euromosaica.wixsite.com/website

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

http://vpp.ventspils.lv sadaļā projekti.

Pēc projekta veicām dalībnieku, kā arī skolēnu vecāku aptauju par šādu projektu ieguvumiem gan skolēniem, skolotājiem, gan visai izglītības iestādei. Katrs projekta dalībnieks izvērtēja savu ieguvumu, piedaloties projekta īstenošanas gaitā. Kā galvenie ieguvumi tiek minēti:

* iegūtā pieredze sadarbojoties ar skolu pārstāvjiem partnervalstīs.

* iespēja popularizēt savu skolu, pilsētu un valsti plašākai sabiedrībai.

* iespēja paskatīties uz sabiedrību no cita skatu leņķa- ieraudzīt un pieņemt multikulturālo sabiedrību.

* citu tautu kultūras un tradīciju iepazīšana, izpratne par kopīgo un atšķirīgo; dažādības pieņemšana.

* caur savu personisko pieredzi radās sapratne par to, ka katrai tautai – arī mums -  ir savas, īpašas tradīcijas, ko rūpīgi piekopj arī mūsdienās.

* angļu valodas pielietojums reālās situācijās citā valstī.

             * papildinātas savas digitālās un valodu prasmes.

            * digitālo prasmju pielietošana.

            * citu valstu skolu tradīcijas, izglītības sistēmas.

            * citu valstu vēstures un reliģijas iepazīšana.

            * paplašināts redzesloks dažādās jomās.

            * nodibināti kontakti ar citu valstu skolēniem, kuri tiek uzturēti joprojām.

            * piedaloties projekta darbā radās sapratne, ka katra aktivitāte ir ļoti svarīga, lai rastos interesants un pozitīvs kopiespaids par konkrētu dalībvalsti, skolu sistēmu, skolēniem un pedagogu darbu.

            * sajūta, ka neesam vieni paši šajā pasaulē un ir citu valstu atbalsts.

            * iespēja doties uz citu valsti, kas bagātina mani kā personību un iedvesmo jauniem projektiem.

            * ļoti patika sadarboties gan mūsu skolas ietvaros, gan ar citu valstu skolām.

            * ļoti laba iespēja iepazīt citas valstis mācību veidā.

            * pozitīvas emocijas.

Vecāku viedoklis:

             * ļoti novērtēta iespēja bērnam, viesojoties ārzemēs, gūt priekštatu, kā cilvēki dzīvo citās valstīs. Bērns ir guvis pieredzi komunikācijā svešvalodās. Šādu pieredzi man, kā vecākam,  nav iespēja dot.

             * bērnam iespēja uzzināt un iepazīt citu tautu bērnu intereses; tas attīsta vēlmi iepriecināt citus.

            * iespēja izvērtēt, cik bērns ir gatavs patstāvīgai dzīvei, kā spēj risināt problēmsituācijas, kā spēj komunicēt ar svešiem jauniešiem, citu skolu pasniedzējiem.

            * minētais  projekts ļāva pieņemt bērnam galīgo lēmumu par nākotnes profesiju.

 Ieguvumi skolai:

* skola popularizēja savus mērķus un idejas, kā arī  tradīcijas ārvalstīs. Citu valstu pedagogi uzzināja par mūsu skolu, pilsētu, valsti.

* skola iegūst prestižu, nes savu vārdu pasaulē, iesaistoties starptautiskos projektos.

* jaunas sadarbības iespējas.

* pieredze sadarbībai ar citām valstīm, savu skolēnu iepazīšana ārpus skolas.

* ar šādiem projektiem tiek motivēti jaunieši mācīties konkrētajā skolā un apgūt valodas, vēsturi, ģeogrāfiju u.tml. zinot, ka praksē būs iespēja iegūtās zināšanas pielietot.

* interesantas un radošas aktivitātes.

* projekts ļoti noderīgs gan pasniedzējiem, gan skolēniem, gan vecākiem.

Paldies visiem skolēniem, skolotājiem, vecākiem un visiem pārējiem par veiksmīgu projekta īstenošanu.

Sagatavoja:

Projekta EUROMOSAICA koordinatore Vēsma Laurecka (Pārventas pamatskolas direktore).