Privātuma politika

Ventspils Pārventas pamatskolas

privātuma politika

 

Šī privātuma politika sniedz informāciju par to, kā Ventspils Pārventas pamatskola (turpmāk – Izglītības iestāde) ievāc un apstrādā fizisko personu datus.

Izglītības iestāde rūpējas par fizisko personu datu aizsardzību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā, tajā skaitā saskaņā ar Ventspils pilsētas pašvaldības Personas datu apstrādes noteikumiem, balstoties uz kuriem ir izdota šī privātuma politika.

Privātuma politika attiecas uz:

  1. fiziskajām personām – Izglītības iestādes pakalpojumu saņēmējiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras veic fizisku personu datu apstrādi saistībā ar Izglītības iestādei noteikto funkciju un uzdevumu izpildi vai pakalpojumu sniegšanu;
  2. Izglītības iestādes teritorijas, biroju un citu telpu apmeklētājiem, tajā skaitā attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;
  3. korespondences ar Izglītības iestādi iesniedzējiem un saņēmējiem;
  4. Izglītības iestādes pārvaldītās interneta mājaslapas un sociālo tīklu profilu apmeklētājiem;
  5. zvanu veicējiem uz Izglītības iestādes tālruņiem un zvanu saņēmējiem.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Ventspils Pārventas pamatskola, adrese: Tārgales iela 61, Ventspils, LV-3602.

2. Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: [email protected]; [email protected], tālrunis: 63662529. Izmantojot šo kontaktinformāciju, var iegūt informāciju vai iesniegt sūdzību par fizisko personu datu apstrādi Izglītības iestādē.

Personas datu apstrādes mērķi

3. Izglītības iestāde apstrādā personas datus Izglītības iestādei noteikto funkciju un uzdevumu izpildei, Izglītības iestādes pakalpojumu sniegšanai, tajā skaitā, lai:

3.1.      gādātu par iedzīvotāju izglītību, kā arī lai organizētu pedagoģisko darbinieku tālākizglītību un izglītības metodisko darbu;

3.2.      rūpētos par kultūru un sekmētu tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību;

3.3.      veicinātu iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu;

3.4.      savāktu statistikai nepieciešamās ziņas un iegūtu Izglītības iestādes darbības analīzei, plānošanai, uzlabošanai un darbības kontrolei nepieciešamo informāciju;

3.5.      īstenotu bērnu tiesību aizsardzību savā Izglītības iestādē;

3.6.      nodrošinātu Izglītības iestādes pakalpojumu izpildi, norēķinus, kā arī lai sagatavotu un noslēgtu līgumus un pierādītu to noslēgšanas faktu, nodrošinātu līgumu saistību izpildi un izpildes kontroli;

3.7.      nodrošinātu saziņu ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem un citām publiskām vai privātām personām, kā arī lai uzlabotu saziņas veidus un rīkus, tajā skaitā telefona sistēmu, elektronisko pastu, mājaslapas un mobilās lietotnes;

3.8.      informētu sabiedrību par savu darbību, nodrošinātu Izglītības iestādes darbības un lēmumu pieņemšanas procesa atklātumu, sekmētu pilsoniskās sabiedrības attīstību un tās locekļu aktīvu iesaistīšanos sabiedriskajos procesos, kā arī lai padarītu sabiedrībai pieejamu Izglītības iestādes rīcībā esošo informāciju;

3.9.      nodrošinātu informācijas, informācijas sistēmu un Izglītības iestādes darbības drošību, tajā skaitā, lai novērstu prettiesisku darbību izdarīšanas mēģinājumus un samazinātu to radītās sekas, kā arī, lai sekmētu likumpārkāpumu un personu, kas tos izdarījušas, atklāšanu.

3.10.  sniegtu informāciju publiskām un privātām personām un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;

3.11.  citos nolūkos, informējot personas, par kurām fizisko personu datu apstrāde tiek veikta.

4. Norādītajos nolūkos Izglītības iestāde veic manuālu lēmumu pieņemšanu.

 

Personas datu veidi

 

5. Izglītības iestāde īstenojot datu apstrādes mērķus var glabāt un apstrādāt šādus fizisko personu datu veidus:

5.1.      Vārds, uzvārds,

5.2.      Personas kods,

5.3.      Informācija par vecumu (dzimšanas datums, dzimšanas gads),

5.4.      Deklarētā un faktiskā dzīvesvietas adrese,

5.5.      Kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese),

5.6.      Klase, kuru apmeklē izglītojamais,

5.7.      Informācija par izglītojamā mācību rezultātiem (sekmes, rezultāti eksāmenos, sasniegumi olimpiādēs),

5.8.      Informācija par izglītojamā neattaisnoto mācību stundu skaitu, laika periodu un iespējamiem cēloņiem un iemesliem Izglītības iestādes neapmeklēšanā,

5.9.  Informācija par izglītības iestādēm, kuras izglītojamais apmeklējis, informācija par tālākajām gaitām pēc izstāšanās no Izglītības iestādes,

5.10.  Izglītojamā medicīniska rakstura informācija, informācija par saņemtajām potēm, slimības klasifikācijas numurs, diagnoze,

5.11.  Informācija par pedagogu sasniegumiem, ieguldīto darbu pedagoģiskajā darbā,

5.12.  Informācija par izglītojamo vecāku un izglītojamo veikto maksājumu summām (piem., par ēdināšanu),

5.13.  Bankas rekvizīti,

5.14.  Fotogrāfijas,

5.15.  Video materiāli,

5.16.  Audio materiāli,

5.17.  Audiovizuāli materiāli.

Fizisko personu datu glabāšanas ilgums

6. Izglītības iestāde drīkst glabāt un apstrādāt fizisko personu datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

6.1.      dati ir nepieciešami noteikto mērķu sasniegšanai;

6.2.      kamēr Izglītības iestādei pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

6.3.      kamēr ir spēkā fiziskās personas piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Fizisko personu datu nodošana

7. Izglītības iestāde var nodot fizisko personu datus personām, kurām tos izpaust ir Izglītības iestādes tiesības vai pienākums saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai līgumiem.

8. Ievērojot normatīvo aktu prasības, Izglītības iestādes fizisko personu datiem var piekļūt trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši izstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē – nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā.

9. Nododot fizisko personu datus, Izglītības iestāde nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, ievērošanai.

Sīkdatņu izmantošana

10. Izglītības iestādes pārvaldītā interneta mājas lapa (vietne) var izmantot sīkdatnes, lai iegūtu informāciju par šo vietņu izmantošanu, personalizētu saturu, pielāgotos vietņu lietotāja veiktajiem iestatījumiem un saglabātu lietotāja veiktās izvēles.

11. Dažas no sīkdatnēm, kas nesatur personu identificējošu informāciju pārvalda trešās personas – datu apstrādātāji (operatori), piemēram, Google LLC.

12. Jebkurš Izglītības iestādes pārvaldītās interneta vietnes lietotājs sīkdatnes savā datorā vai citā iekārtā var dzēst pēc saviem ieskatiem. Taču tādā gadījumā veiktie iestatījumi būs jāpielāgo atkārtoti, kā arī pastāv iespējamība, ka dažas vietnes funkcijas nedarbosies.

Foto, video, audio un audiovizuālo fiksāciju veikšana

13. Foto, video, audio un audiovizuālo fiksāciju veikšanas tiesiskais pamats: Regulas 6. panta 1. punkta a), d), e) un f) apakšpunkts.

14. Foto, video, audio un audiovizuālo fiksāciju mērķi ir Izglītības iestādes tiesību un tiesisko interešu nodrošināšana un aizstāvība valsts Izglītības iestādes funkciju un uzdevumu veikšanā un darbībā privāto tiesību jomā, kas sīkāk noteikti privātuma politikas 3.8. un 3.9. apakšpunktā.

15. Vietas, kurās Izglītības iestādē tiek veikta videonovērošana, tiek apzīmētas ar šīs privātuma politikas 1. pielikumā pievienoto informatīvo zīmi.

16. Lai informētu Ventspils iedzīvotājus un viesus, kā arī citus interesentus par Izglītības iestādē notiekošajām aktivitātēm un pasākumiem, tajos var tikt veikta foto attēlu, video, audio un audiovizuāla fiksācija.

17. Izglītības iestāde informāciju par foto, video, audio un audiovizuālo fiksāciju veikšanu publiskos pasākumos sniedz nolikumos, preses relīzēs, afišās par plānoto pasākumu, uzrakstos pasākumu norises vietās vai citādi, atkarībā no pasākuma rakstura.

18. Gadījumos, kad personas datu apstrādei nepieciešama personas sniegta piekrišana, Izglītības iestādes darbinieks vai tās pilnvarots pārstāvis var personu uzrunāt tieši un lūgt tās atļauju personas fiksēšanai foto attēlu, audio, video vai audiovizuālā formā un šīs fiksācijas publiskošanai. Ja šajā situācijā persona ļauj veikt foto attēlu, audio, video vai audiovizuālu fiksāciju un to publiskot, uzskatāms, ka persona ir sniegusi piekrišanu savu personas datu apstrādei (sava foto attēla, audio, video vai audiovizuālās fiksācijas publiskošanai). Atsevišķos gadījumos var tikt lūgts personas piekrišanu noformēt rakstiski.

19. Izglītības iestāde uzņemtos foto attēlus, audio, video un audiovizuālās fiksācijas var izvietot interneta vietnēs, presē un citos masu informācijas līdzekļos, Izglītības iestādes, Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldes un Ventspils pašvaldības informatīvajos izdevumos, reprezentācijas, tai skaitā drukātajos materiālos, sociālo tīklu profilos (Facebook, Twitter, Instagram, Draugiem.lv, Youtube.com), informatīvajos ekrānos pilsētvidē u.c.

Datu subjekta tiesības

20. Datu subjektam ir tiesības vērsties pie personas datu apstrādes pārziņa un lūgt sniegt informāciju par viņa personas datu apstrādi, kā arī lūgt personas datu labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret viņa personas datu apstrādi.

21. Ja personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir datu subjekta sniegta piekrišana, datu subjektam ir tiesības atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei, taču tas neietekmē to apstrādes darbību likumību, kas veiktas tad, kad piekrišana bija spēkā.

22. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību par nelikumīgu viņa personas datu apstrādi Izglītības iestādē vai Datu valsts inspekcijā.

 

 

1. pielikums

 

Informatīvā zīme par videonovērošanas veikšanu Izglītības iestādē

 

 

Pārzinis: Ventspils Pārventas pamatskola

 

Adrese: Tārgales iela 61, Ventspils, LV-3602

 

Kontaktinformācija: [email protected]  [email protected]

 

Papildus informācija par fizisko personu datu apstrādi pieejama internetā, adrese: http://vpp.ventspils.lv/