Skola īsteno Eiropas Savienības Erasmus+ projektu

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) "Mācību mobilitāte skolu sektorā" projekts

Skolas izglītības kvalitātes paaugstināšana mācību stundās starptautiskajos projektos.  

Projekta īstenošanas laiks: 2015.gada 1.jūnijs līdz 2016.gada 31.maijam.

Izglītības kvalitātes sistēmas  izveide ir viens no galvenajiem uzdevumiem skolas mācību procesa kvalitātes paaugstināšanai.

Eiropas digitalizācija prasa jaunas pieejas. Ir nepieciešams nodrošināt efektīvu, iekļaujošu un inovatīvu digitālo izglītību, jēgpilni izmantojot jaunas un lietderīgākas metodes, kuras atvieglo informācijas tehnoloģijas.

Kvalitatīvu izglītības procesu  var nodrošināt  profesionāli un kompetenti pedagogi.   Skolotājam izglītības jautājumos jābūt soli priekšā, jo skolēniem nepieciešamas 21.gadsimtam atbilstošas prasmes . Skolotājam jāstrādā uz jēgpilnu mācību procesu, kurā būtu jāiekļauj  "Four Cs"  - kritiskā domāšana (critical thinking),  komunikācija (communication), sadarbība (collaboration) un radošums (creativity). Mūsu rīcībā ir jaunas zināšanas par to, kā vislabāk norisinās mācīšanās process. Pedagoga galvenais uzdevums ir kvalitatīva pedagoģiskā procesa nodrošināšana, augstu, bet sasniedzamu mērķu izvirzīšana, lai katrs bērns ir pilnvērtīgs un aktīvs izziņas un mācīšanās dalībnieks. Pedagogiem jābūt labi izglītotiem un profesionāliem, rūpīgi plānojot savu darbību, pielāgojot to skolēnu vajadzībām.

Projektā ieplānotas divas Eiropas mobilitātes, nosūtot pedagoģisko personālu uz profesionālās pilnveides kursiem ārvalstīs:

Angļu valodas skolotāja  vasarā piedalījās skolotāju profesionālās pilnveides kursos Lielbritānijā  Using Technology for Teaching English, kurus organizēja International Study Programmes.

Skolas administratīvajam personālam (direktora vietniecei mācību darbā Liānai Biezbārdei) maijā plānots piedalīties starptautiskās skolotāju apmācības organizācijas Eekhoutcentrum rīkotajos  kursos par tēmu "Teach, Learn and Quality" (Portugālē), kuru mērķis pilnībā atbilst skolas izvirzītajām prioritātēm kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanā skolā.

Mācību stundu kvalitātes paaugstināšana iespējama tikai ar pedagoga nemitīgu pilnveidošanos, izglītošanos un iešanu līdzi laikam, pat nedaudz to apsteidzot. Iespēja piedalīties starptautiskā projektā nodrošina pedagogus, kas piedalās Eiropas mobilitātē, ar augstas kvalitātes izglītības standartu, tādējādi atbalstot skolotāju mūžizglītību. Starptautiskās mobilitātes mūžizglītībā, tendētas uz Eiropas pilsonības attīstību un globālo izglītību, sekmē starpnacionālo sadarbību starp izglītības un mācīšanās sistēmām,  rada vidi, kurā viens no otra mācās, popularizē skolotāju darbu un uzlabo mācībspēku un skolas vadības profesionālo apmācību. Piedalīšanās starptautiskā projektā veicina sadarbību un integrēšanos visās jomās, visos līmeņos. Efektīva un kvalitatīva mūžizglītība nodrošina globālo konkurenci, kā arī labās prakses apmaiņu.

Projekta koordinatore   Vēsma Laurecka