Skolas vēsture

Fakti no skolas vēstures

     1972.gada 2.septembrī skola uzsāk darbu kā Ventspils 5.vidusskola. Tās pirmajai direktorei Vizmai Brakanskai tiek pasniegta simboliska skolas atslēga. Skolā ir 26 klašu komplekti, tai skaitā 4 pirmās klases, kurās mācās 156 pirmklasnieki. Ir krievu un latviešu plūsmas.
     Tas ir oktobrēnu, pionieru un komjauniešu laiks. Skolas pionieru vienība nosaukta Armīna Ankupa vārdā.
     1977.g. skolas vadību pārņem direktore Laima Norīte. Viņas vadībā notiek milzīga ideoloģiskā audzināšana skolēnu un skolotāju vidū. Skolā notika PSKP kongresu materiālu studēšana, tikšanās ar LT kara veterāniem draudzības vakari ar krievu skolu skolēniem, ierindas skates, politisko dziesmu konkursi u.c.
     Skolas dežuranti staigā ar sarkanām lentām un skolēni gaiteņos staigāja pa pāriem. Bija arī vingrošanas starpbrīži un obligāta rīta vingrošana.
     1983.g. skola svin savu desmitgadi un notiek 1.absolventu salidojums.
     1984.g. par direktori sāk strādāt skolas ķīmijas skolotāja Daina Reboka. Šis laiks ir kā atmodas sākums pēc lielā ideoloģiskā spiediena.
     Liela vērība tiek pievērsta skolēnu kultūras līmeņa paaugstināšanai. Darbu uzsāk folkloras ansamblis, sāk mācīt kultūras vēsturi, darbojas ekoloģijas grupas, palielinās stundu skaits mūzikā un fizkultūrā, tiek ieviesta peldēšanas apmācība. Darbu sāk sešgadīgo klases. Notiek pastiprināta darbaudzināšana- ieviestas prakses dienas. Skolu beidzot, tiek iegūsta pārdevēja, bērnudārza audzinātājas, šuvējas, šofera un elektriķa profesija. Šai laikā paklusām sāk runāt par brīvu Latviju.
     1988.g. martā notiek 2. absolventu salidojums.
     1988. gadā starp absolventiem ir 5 sudraba medaļu ieguvēji.
     1988.g. tiek organizēta PEDAGOĢISKĀ KLASE, kurā apmāca latviešu valodas skolotājus darbam krievu skolās.
     1988.g. martā notiek 2. absolventu salidojums. Starp absolventiem ir 5 sudraba medaļu ieguvēji.
     1989.g. ir Atmodas laiks, Latvijas neatkarības atgūšanas laiks. Skolēni kopā ar skolotājiem piedalās demonstrācijās un barikādēs Rīgā. Skolotāju istabā notiek karsti politiski un nacionāli strīdi.
     1991.g. skolas zēnu koris "Zītariņš" kopā ar deju kolektīvu brauc 1. ārzemju koncertceļojumā uz Poliju- Svažendzas pilsētu. Skolā tiek organizēti konkursi "Cildens mans novadiņš" un "Es – Latvijas pilsonis".
     1992.g. notiek 3. absolventu salidojums.
     1993.g. 1. septembrī skolēnus sāk apciemot Sprīdītis. Šajā laikā skolēni atsakās no skolas formām un vienveidīgā apģērba izlaidumos. Svešvalodas māca skolotāji no Pasaules miera korpusa- no Vācijas- H. Dobinskis un B.Lampe. Skola pāriet uz 12 klašu vidusskolas izglītību. Skolā sāk darboties kafejnīca. Tiek rīkoti konkursi Miss Sprīdīte, Miss Jaunkundze, Miss Tīne un Superpuika. Notiek nepieradinātās modes skates, mēmais šovs, teātra izrādes.
     1994.g. par direktori sāk strādāt ģeogrāfijas skolotāja Astrīda Valova. Veidojas jaunas tradīcijas:
    sporta dienas skolotājiem un vecākiem;
•    jūrmalas sakopšanas talkas;
•    konkurss Zvirbulis;
•    lielā balva;
•    Valentīna diena;
•    smieklu diena.
Fizkultūru nomaina sports, dziedāšanu- mūzika, zīmēšanu- vizuālā māksla. Tiek ieviestas reliģijas, ētikas, folkloras un veselības mācības stundas.
     1995./96.m.g. skola iegūst 3. pamatskolas statusu.
     1997.g.24. oktobrī tiek svinēta skolas 25 gadu jubileja un 4. absolventu salidojums.
     Kopš 1999.g. skolas dzimšanas dienu atzīmē katru gadu.
     1998./99.g. tiek atjaunota 5. vidusskola. Uzņem 1 desmito klasi, ievēl Skolēnu parlamentu, izveido Skolas padomi, notiek skolas ikgadējās konferences.
     1999.g. izdod 1. skolas informatīvo avīzi, kas vēlāk kļūst par 5. vidusskolas vēstnesi.
     1998.-2002.g. modernizē datorklasi, ievieš karjeras izvēles programmu, atjauno vidusskolas jaukto kori, atjauno žetonu vakara tradīciju, ievieš projektu nedēļas. Par tradīciju kļūst labāko skolēnu godināšana, sākumskolas noslēguma balles, vecāku dienas skolā, skolotāju ekskursijas, teātra dienas 1 reizi 2 gados.
     2000.g.uzņem 2 vidusskolas 10. klases. Skolēniem paveras jaunas iespējas:
•    bezmaksas peldbaseina un ledushalles apmeklējumi;
•    līdzdalība pilsētas skolēnu un studentu Domes darbā;
•    dalība Latvenergo rīkotajos konkursos;
•    dalība CSDD riteņbraucēju sacensībās;
•    piedalīšanās ugunsdzēsēju sacensībās;
     2001.g. - 1.izlaidums atjaunotajā vidusskolā
     2002.g. notiek skolas 30 gadu jubilejas svinības. Tiek iesvētīts skolas karogs. Iesvētīšanā piedalās luterāņu, baptistu un pareizticīgo mācītāji. Notiek 5. absolventu salidojums.

Interesantākās septiņdesmito gadu pavēles

* Aizliedzu organizēt rotaļas (skolas sētā), kas saistītas ar skriešanu (15.05.1975.)
* Dežūras saskaņā ar B.Brežņeva jubileju nozīmēju sekojošos skolotājus...
(no 18.dec.plkst.19.00 līdz 19.dec.plkst.7.00). (17.12.1976.)
* Atsaucoties uz komjaunatnes komitejas aicinājumu doties palīgā triecienceltnē Pieostas rūpnīcā, 8.-11. klašu skolēni un skolotāji š. g. 17. oktobrī piedalījās talkā minētajā objektā. Izsaku atzinību par atsaucību un aktīvu darbu sekojošiem skolēniem un skolotājiem... (18.10.1976.)
* Ar š.g.16.novembri noņemt 4. klases skolēnam... brīvpusdienas. Pamats: nepiedalīšanās mācību stundās un klaiņošana. (16.11.1976.)
* Sakarā ar to, ka š.g. decembrī paredzētas regulāras skolas translācijas pārraides par CA un citiem audzināšanas darba jautājumiem, uzdodu klašu audzinātājiem sakārtot pagājušajā gadā izsniegtos skaļruņus, bet sapostīšanas gadījumā iegādāt jaunus. (24.11.1976.)
•    1. Izskaust formas tērpu daudzveidību klasē līdz 27.janvārim.
•    2. Aizliedzu skolēniem ierasties stundās garajās biksēs, tas neatbilst laikrakstā Skolotāju Avīze 1975.g.5.janvārī publicētiem noteikumiem. (20.01.1975.)
* Izslēdzu no skolas ar š.g. 2.decembri 9.klases skolnieci... Iemesls: regulāra klaiņošana un nesekmība. (2.12.1972.)
* Izslēgt par huligānisku uzvedību skolā ar š.g. 7. decembri līdz jautājuma galīgai noskaidrošanai. (1972.g.)
* Izsaku rājienu skolotājai... par neatļautu disciplinēšanas paņēmienu lietošanu stundā- skrienošiem zēniem sviest ceļā krēslu. (1973.g.)
* Aizliedzu skolēniem stundās ierasties kedās un citos gumijas apavos sākot ar š.g.27.oktobri. (24.10.1975.)

     2005.g. - krievu plūsmas 1.- 4. klases beidz pastāvēt 2005.gada vasarā.
     Korekcijas klase pastāv 2 gadus - 2003./2004., 2004./2005.m.g.
     2002./2003.m.g. skolā atver 5 – 6 gadīgo bērnu apmācības grupu.
     2000./2001.m.g.- 2008./2009.m.g. skolā realizē programmu bērniem ar speciālām vajadzībām.
     Kopš 2004. gada 30. augusta skolas direktore ir Sandra Maizīte.
     2005.g. dibināta Censoņu balva. Labiekārtota skolas ēdnīca, skolas pagalms, ierīkota trenažieru zāle, mācību kabineti aprīkoti ar modernu IKT.
     Skola aktīvi popularizē labdarības ideju - tiek organizētas akcijas ar mērķi palīdzēt patversmēs mītošiem dzīvniekiem, sniegti labdarības koncerti pansionātos. Skola piedalās makulatūras vākšanas akcijās. Tiek ieviesta jauna tradīcija - Zīļu mači.
     2013.g. - skolas 40. gadu jubileja, absolventu salidojums.
     2016.g. skola sāk strādāt pie EKO karoga iegūšanas.
     2016.g. licencēta programma dabaszinātņu pastiprinātai apgūšanai.
     2016./2017.m.g. ir pirmais ar statusu Pārventas pamatskola.
     Kopš 2017. gada 6. septembra skolas direktore ir Vēsma Laurecka.