Sociālais pedagogs/psihologs

Skolas sociālais pedagogs:

    * palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt problēmas, kas rada traucējumus izglītības ieguves procesā un savstarpējās attiecībās.

Sociālais pedagogs sadarbojās ar :

    * skolas administrāciju;
    * klašu audzinātājiem;
    * mācību priekšmetu skolotājiem;
    * izglītības psihologu;
    * medicīnas personālu;
    * nepieciešamības gadījumā ar citiem speciālistiem skolā vai ārpus tās.

Skolas sociālais pedagogs:

    * uzklausa;
    * informē;
    * konsultē;
    * sniedz atbalstu;
    * izvērtē problēmu un palīdz to risināt;
    * novēro;
    * palīdz risināt konflikta situācijas;
    * ja nepieciešams, apmeklēt ģimeni mājās;
    * pēta skolas vidi;
    * sekmē skolēna, vecāku un skolotāju savstarpējas sadarbības iespējas:
    * pēta un izzina skolēna vai klases problēmu cēloņus:
    * palīdz skolēnam veidot dzīves prasmes;
    * koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem;
    * visu jautājumu risināšanā ievēro konfidencialitāti.

Kādos gadījumos var palīdzēt sociālais pedagogs?

Klases audzinātājam, ja:

    * skolēns bieži kavē skolu neattaisnotu iemeslu dēļ:
    * skolēns strauji pazeminās sekmes mācībās;
    * pēkšņi mainījusies skolēna uzvedība;
    * skolēns ir uzticējis kādu problēmu, kuru nevar vai nedrīkst risināt vienpersoniski, un ir nepieciešama konsultācija;
    * skolēns nonācis sociālās aprūpes vai cita institūcijā;
    * skolēns saņem nepietiekamu vecāku aprūpi;
    * skolēns stāsta, ka mājās jūtas slikti un nedroši u.c.

Skolēnam, ja:

    * nomāc problēma, kuru viņš nevar atrisināt;
    * ir problēmas mājās;
    * skolā viņš jūtās vientuļš, vai atstumts, nav draugu;
    * ir mācīšanās grūtības;
    * ir konflikts ar skolasbiedriem, skolotājiem vai vecākiem;
    * ir atkarības problēmas u.c.

Vecākiem, ja:

    * radušās grūtības bērna audzināšanā:
    * bērns bieži klaiņo un nenāk mājās:
    * bērna uzvedība ir pēkšņi mainījusies;
    * bērnam ir regulāri konflikti ar skolasbiedriem vai skolotājiem:
    * bērns stāsta, ka skolā viņš jūtās slikti:
    * bērnam ir atkarības problēmas:
    * ir grūtības nodrošināt bērnu ar skolai nepieciešamajiem mācību līdzekļiem u.c.

Ja jums ir jautājumi, tiksimies!


*****
Psihologs

Skolu psihologs ir palīgs bērniem, vecākiem un skolotājiem, lai risinātu un novērstu grūtības, kas rada traucējumus mācību procesā.

Psihologs nav mediķis, un viņš nekad neiesaka zāles. Viņš strādā ar psihiski veseliem cilvēkiem, kam radušās kādas grūtības ikdienas dzīvē.

Ko dara skolu psihologs?

Palīdz

    * Palīdz izprast, kādā veidā bērna attīstību ietekmē viņa mācības un uzvedība.
    * Palīdz izprast bērnu vecumposmu, individuālās īpatnības un ņemt vērā to mijiedarbību.

Nosaka

    * domāšanas iemaņas,
    * personības attīstības līmeni,
    * emocionālo stāvokli,
    * sociālās iemaņas,
    * mācību vidi kolektīvā un psiholoģisko “klimatu”.

Atbalsta

    * Strādā ar vecākiem un bērnu individuāli.
    * Palīdz atrisināt konfliktus un domstarpības mācību procesā.
    * Sniedz ieteikumus bērniem, vecākiem un skolotājiem grūtību situācijās.
    * Palīdz iemācīties un apgūt veiksmīgas saskarsmes iemaņas.

Veic psiholoģisko izpēti

Individuāli un visai klasei

2005./2006. m.g. no 5. – 12. kl. veikts viens no lielākajiem pētījumiem skolā par intelekta veidiem un mācīšanās stiliem.

Pirmkārt un galvenokārt, ņemot vērā, ka cilvēki dažādos un atšķirīgos veidos izzina pasauli, mēs respektējam katra individuālo zināšanu apguves veidu un dodam iespēju katram mācīties sev visatbilstošākajā veidā: vienam – ar vārdiem, otram – ar vizuāliem tēliem, trešajam – ar kustību.

Sistemātiski strādājot ar šo pieeju, konstatēts, ka

    * Ø skolēni pilnvērtīgāk izmanto savas spējas un sekmīgāk apgūst mācību vielu;
    * Ø palielinās interese par mācībām un mācību motivācija;
    * Ø skolēni vairāk iepazīst sevi;
    * Ø skolēni kļūst patstāvīgāki un atbildīgāki;
    * Ø uzlabojas disciplīna.

Tāpēc skolotājiem iesaku cik iespējams variēt un dažādot mācību procesā izmantotās metodes un skolēnu iesaistīšanas metodes, tādējādi padarot mācību procesu radošāku, daudzveidīgāku un interesantāku.

Psihologa palīdzība būtu jāmeklē, ja jūs nomoka:

    * stress un spriedze,
    * nemiers,
    * bailes
    * depresija,
    * bēdas,
    * kauns,
    * dvēseles sāpes.Psihologs nav brīnumdaris.

Tiekoties ar cilvēku vienu reizi, viņš uzreiz nespēs visu krasi mainīt. Vairumā gadījumu, lai atrisinātu konkrētu sarežģījumu, nepieciešams ilgāks laika periods- reizumis pat vairāki mēneši.

Svarīga ir savstarpējā sadarbība - vecāku, skolotāju un psihologa. Bieži vien, lai atrisinātu problēmu, bērnam ir vajadzīga arī vecāku palīdzība, atbalsts.
Konfidencialitāte

Psihologam ir jāievēro profesionālās Ētikas kodekss, kas liek nodrošināt klientam konfidencialitāti. To nosaka Profesionālo Psihologu Asociācija. Lai veiktu psiholoģisko izpēti bērniem līdz 18 gadu vecumam ir nepieciešama vecāku (aizbildņa) atļauja.