Pedagogi


Privātuma politika

Ventspils Pārventas pamatskolas

privātuma politika

 

Šī privātuma politika sniedz informāciju par to, kā Ventspils Pārventas pamatskola (turpmāk – Izglītības iestāde) ievāc un apstrādā fizisko personu datus.

Izglītības iestāde rūpējas par fizisko personu datu aizsardzību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā, tajā skaitā saskaņā ar Ventspils pilsētas pašvaldības Personas datu apstrādes noteikumiem, balstoties uz kuriem ir izdota šī privātuma politika.

Privātuma politika attiecas uz:

  1. fiziskajām personām – Izglītības iestādes pakalpojumu saņēmējiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras veic fizisku personu datu apstrādi saistībā ar Izglītības iestādei noteikto funkciju un uzdevumu izpildi vai pakalpojumu sniegšanu;
  2. Izglītības iestādes teritorijas, biroju un citu telpu apmeklētājiem, tajā skaitā attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;
  3. korespondences ar Izglītības iestādi iesniedzējiem un saņēmējiem;
  4. Izglītības iestādes pārvaldītās interneta mājaslapas un sociālo tīklu profilu apmeklētājiem;
  5. zvanu veicējiem uz Izglītības iestādes tālruņiem un zvanu saņēmējiem.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Ventspils Pārventas pamatskola, adrese: Tārgales iela 61, Ventspils, LV-3602.

2. Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: personasdati@ventspils.lv; parventas.pamatskola@ventspils.lv, tālrunis: 63662529. Izmantojot šo kontaktinformāciju, var iegūt informāciju vai iesniegt sūdzību par fizisko personu datu apstrādi Izglītības iestādē.

Personas datu apstrādes mērķi

3. Izglītības iestāde apstrādā personas datus Izglītības iestādei noteikto funkciju un uzdevumu izpildei, Izglītības iestādes pakalpojumu sniegšanai, tajā skaitā, lai:

3.1.      gādātu par iedzīvotāju izglītību, kā arī lai organizētu pedagoģisko darbinieku tālākizglītību un izglītības metodisko darbu;

3.2.      rūpētos par kultūru un sekmētu tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību;

3.3.      veicinātu iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu;

3.4.      savāktu statistikai nepieciešamās ziņas un iegūtu Izglītības iestādes darbības analīzei, plānošanai, uzlabošanai un darbības kontrolei nepieciešamo informāciju;

3.5.      īstenotu bērnu tiesību aizsardzību savā Izglītības iestādē;

3.6.      nodrošinātu Izglītības iestādes pakalpojumu izpildi, norēķinus, kā arī lai sagatavotu un noslēgtu līgumus un pierādītu to noslēgšanas faktu, nodrošinātu līgumu saistību izpildi un izpildes kontroli;

3.7.      nodrošinātu saziņu ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem un citām publiskām vai privātām personām, kā arī lai uzlabotu saziņas veidus un rīkus, tajā skaitā telefona sistēmu, elektronisko pastu, mājaslapas un mobilās lietotnes;

3.8.      informētu sabiedrību par savu darbību, nodrošinātu Izglītības iestādes darbības un lēmumu pieņemšanas procesa atklātumu, sekmētu pilsoniskās sabiedrības attīstību un tās locekļu aktīvu iesaistīšanos sabiedriskajos procesos, kā arī lai padarītu sabiedrībai pieejamu Izglītības iestādes rīcībā esošo informāciju;

3.9.      nodrošinātu informācijas, informācijas sistēmu un Izglītības iestādes darbības drošību, tajā skaitā, lai novērstu prettiesisku darbību izdarīšanas mēģinājumus un samazinātu to radītās sekas, kā arī, lai sekmētu likumpārkāpumu un personu, kas tos izdarījušas, atklāšanu.

3.10.  sniegtu informāciju publiskām un privātām personām un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;

3.11.  citos nolūkos, informējot personas, par kurām fizisko personu datu apstrāde tiek veikta.

4. Norādītajos nolūkos Izglītības iestāde veic manuālu lēmumu pieņemšanu.

 

Personas datu veidi

 

5. Izglītības iestāde īstenojot datu apstrādes mērķus var glabāt un apstrādāt šādus fizisko personu datu veidus:

5.1.      Vārds, uzvārds,

5.2.      Personas kods,

5.3.      Informācija par vecumu (dzimšanas datums, dzimšanas gads),

5.4.      Deklarētā un faktiskā dzīvesvietas adrese,

5.5.      Kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese),

5.6.      Klase, kuru apmeklē izglītojamais,

5.7.      Informācija par izglītojamā mācību rezultātiem (sekmes, rezultāti eksāmenos, sasniegumi olimpiādēs),

5.8.      Informācija par izglītojamā neattaisnoto mācību stundu skaitu, laika periodu un iespējamiem cēloņiem un iemesliem Izglītības iestādes neapmeklēšanā,

5.9.  Informācija par izglītības iestādēm, kuras izglītojamais apmeklējis, informācija par tālākajām gaitām pēc izstāšanās no Izglītības iestādes,

5.10.  Izglītojamā medicīniska rakstura informācija, informācija par saņemtajām potēm, slimības klasifikācijas numurs, diagnoze,

5.11.  Informācija par pedagogu sasniegumiem, ieguldīto darbu pedagoģiskajā darbā,

5.12.  Informācija par izglītojamo vecāku un izglītojamo veikto maksājumu summām (piem., par ēdināšanu),

5.13.  Bankas rekvizīti,

5.14.  Fotogrāfijas,

5.15.  Video materiāli,

5.16.  Audio materiāli,

5.17.  Audiovizuāli materiāli.

Fizisko personu datu glabāšanas ilgums

6. Izglītības iestāde drīkst glabāt un apstrādāt fizisko personu datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

6.1.      dati ir nepieciešami noteikto mērķu sasniegšanai;

6.2.      kamēr Izglītības iestādei pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

6.3.      kamēr ir spēkā fiziskās personas piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Fizisko personu datu nodošana

7. Izglītības iestāde var nodot fizisko personu datus personām, kurām tos izpaust ir Izglītības iestādes tiesības vai pienākums saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai līgumiem.

8. Ievērojot normatīvo aktu prasības, Izglītības iestādes fizisko personu datiem var piekļūt trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši izstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē – nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā.

9. Nododot fizisko personu datus, Izglītības iestāde nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, ievērošanai.

Sīkdatņu izmantošana

10. Izglītības iestādes pārvaldītā interneta mājas lapa (vietne) var izmantot sīkdatnes, lai iegūtu informāciju par šo vietņu izmantošanu, personalizētu saturu, pielāgotos vietņu lietotāja veiktajiem iestatījumiem un saglabātu lietotāja veiktās izvēles.

11. Dažas no sīkdatnēm, kas nesatur personu identificējošu informāciju pārvalda trešās personas – datu apstrādātāji (operatori), piemēram, Google LLC.

12. Jebkurš Izglītības iestādes pārvaldītās interneta vietnes lietotājs sīkdatnes savā datorā vai citā iekārtā var dzēst pēc saviem ieskatiem. Taču tādā gadījumā veiktie iestatījumi būs jāpielāgo atkārtoti, kā arī pastāv iespējamība, ka dažas vietnes funkcijas nedarbosies.

Foto, video, audio un audiovizuālo fiksāciju veikšana

13. Foto, video, audio un audiovizuālo fiksāciju veikšanas tiesiskais pamats: Regulas 6. panta 1. punkta a), d), e) un f) apakšpunkts.

14. Foto, video, audio un audiovizuālo fiksāciju mērķi ir Izglītības iestādes tiesību un tiesisko interešu nodrošināšana un aizstāvība valsts Izglītības iestādes funkciju un uzdevumu veikšanā un darbībā privāto tiesību jomā, kas sīkāk noteikti privātuma politikas 3.8. un 3.9. apakšpunktā.

15. Vietas, kurās Izglītības iestādē tiek veikta videonovērošana, tiek apzīmētas ar šīs privātuma politikas 1. pielikumā pievienoto informatīvo zīmi.

16. Lai informētu Ventspils iedzīvotājus un viesus, kā arī citus interesentus par Izglītības iestādē notiekošajām aktivitātēm un pasākumiem, tajos var tikt veikta foto attēlu, video, audio un audiovizuāla fiksācija.

17. Izglītības iestāde informāciju par foto, video, audio un audiovizuālo fiksāciju veikšanu publiskos pasākumos sniedz nolikumos, preses relīzēs, afišās par plānoto pasākumu, uzrakstos pasākumu norises vietās vai citādi, atkarībā no pasākuma rakstura.

18. Gadījumos, kad personas datu apstrādei nepieciešama personas sniegta piekrišana, Izglītības iestādes darbinieks vai tās pilnvarots pārstāvis var personu uzrunāt tieši un lūgt tās atļauju personas fiksēšanai foto attēlu, audio, video vai audiovizuālā formā un šīs fiksācijas publiskošanai. Ja šajā situācijā persona ļauj veikt foto attēlu, audio, video vai audiovizuālu fiksāciju un to publiskot, uzskatāms, ka persona ir sniegusi piekrišanu savu personas datu apstrādei (sava foto attēla, audio, video vai audiovizuālās fiksācijas publiskošanai). Atsevišķos gadījumos var tikt lūgts personas piekrišanu noformēt rakstiski.

19. Izglītības iestāde uzņemtos foto attēlus, audio, video un audiovizuālās fiksācijas var izvietot interneta vietnēs, presē un citos masu informācijas līdzekļos, Izglītības iestādes, Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldes un Ventspils pašvaldības informatīvajos izdevumos, reprezentācijas, tai skaitā drukātajos materiālos, sociālo tīklu profilos (Facebook, Twitter, Instagram, Draugiem.lv, Youtube.com), informatīvajos ekrānos pilsētvidē u.c.

Datu subjekta tiesības

20. Datu subjektam ir tiesības vērsties pie personas datu apstrādes pārziņa un lūgt sniegt informāciju par viņa personas datu apstrādi, kā arī lūgt personas datu labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret viņa personas datu apstrādi.

21. Ja personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir datu subjekta sniegta piekrišana, datu subjektam ir tiesības atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei, taču tas neietekmē to apstrādes darbību likumību, kas veiktas tad, kad piekrišana bija spēkā.

22. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību par nelikumīgu viņa personas datu apstrādi Izglītības iestādē vai Datu valsts inspekcijā.

 

 

1. pielikums

 

Informatīvā zīme par videonovērošanas veikšanu Izglītības iestādē

 

 

Pārzinis: Ventspils Pārventas pamatskola

 

Adrese: Tārgales iela 61, Ventspils, LV-3602

 

Kontaktinformācija: personasdati@ventspils.lv  parventas.pamatskola@ventspils.lv

 

Papildus informācija par fizisko personu datu apstrādi pieejama internetā, adrese: http://vpp.ventspils.lv/


Izglītības iestādes nolikums

 

VENTSPILS PĀRVENTAS PAMATSKOLA

Reģistrācijas Nr. 3212903148

Tārgales ielā 61, Ventspilī, LV-3602. Tālrunis: 63662589, 63662529

e-pasts: parventas.pamatskola@ventspils.lv

 

 
   

Ventspils Pārventas pamatskolas

NOLIKUMS

 

Izdots saskaņā ar

 Izglītības likuma 15.panta 12.punktu

 un 22. panta pirmo daļu,

                                                                                    Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu

 

                                                          I.Vispārīgie jautājumi

  1. Ventspils Pārventas pamatskola (turpmāk – Izglītības iestāde) ir Ventspils pilsētas domes dibināta vispārējās izglītības iestāde.
  2. Izglītības iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī iestādes dibinātāja izdotie tiesību akti un šis nolikums.
  3. Izglītības iestāde ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, tai ir savs zīmogs ar valsts mazo ģerboni, noteikta parauga veidlapa, simbolika, emblēma, karogs un var būt konts bankā.
  4. Izglītības iestādes adrese: Tārgales iela 61, Ventspils, LV-3602, reģistrācijas Nr.3212903148.

 

                                                         II. Izglītības iestādes darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi

5. Izglītības iestādes darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmskolas izglītības vadlīnijās un pamatizglītības valsts standartā noteikto mērķu sasniegšanu.

6. Izglītības iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība.

7. Izglītības iestādes uzdevumi ir:

7.1. īstenot izglītības programmas, veikt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;

7.2. nodrošināt izglītojamo ar iespējām apgūt zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai;

7.3. izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, nodrošinot izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei, vienlaikus motivējot mūžizglītībai;

7.4. veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus;

7.5. sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu un atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, vidi un valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Vienlaicīgi pilnveidot izpratni par Latvijas Republikas Satversmē un citos tiesību aktos ietvertajiem cilvēktiesību pamatprincipiem un audzināt krietnus, godprātīgus un atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus;

7.6. sadarboties ar izglītojamā vecākiem vai personu, kas realizē aizgādību, lai nodrošinātu izglītības ieguvi;

7.7. nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos mācību līdzekļus, tai skaitā elektroniskajā vidē;

7.8. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus.

 

                                                 III.  Izglītības iestādē īstenojamās izglītības programmas

8. Izglītības iestāde īsteno šādas licencētas izglītības programmas:

8.1. vispārējās pirmsskolas izglītības programmu, izglītības programmas kods 01011111;

8.2. pamatizglītības programmu, izglītības programmas kods 21011111;

8.3. pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu, izglītības programmas kods 21013111;

8.4. speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, izglītības programmas kods 21015611.

9. Izglītības iestādes var pastāvīgi īstenot dažādas interešu izglītības nodarbības, atbilstoši Izglītības iestādes izveidotajiem plāniem.

 

                                                    IV. Izglītības procesa organizācija

10. Izglītības procesa organizāciju Izglītības iestādē nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi ārējie normatīvie akti, šis nolikums, Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi un citi iestādes iekšējie normatīvie akti.

11. Mācību ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu datumu, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabinets. Mācību nedēļas garums ir piecas darba dienas.

12. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda, tās ilgums ir 40 minūtes. Mācību stundas slodzes un konsultāciju sadalījumu pa dienām atspoguļo mācību priekšmetu stundu un konsultāciju saraksts, ko apstiprina Izglītības iestādes direktors un kas ir pastāvīgs visu semestri. Izmaiņas mācību stundu sarakstā var veikt direktors, direktora vietnieks izglītības jomā vai direktora norīkots Izglītības iestādes pedagoģiskais darbinieks, kurš atbildīgs par stundu saraksta izmaiņām. Ar direktora apstiprināto mācību stundu un konsultāciju sarakstu izglītojamie un pedagogi tiek iepazīstināti pirms katra mācību semestra. Stundu sākumu un darba dienas organizāciju nosaka Izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi.

13. Klases audzinātāja stundas notiek vienu reizi nedēļā. Klašu audzinātāji strādā atbilstoši klašu audzinātāju darba noteikumiem.

14. Pirmskolas izglītības pakāpē mācību satura apguvei katru nedēļu plāno rotaļnodarbības ar integrētu mācību saturu bērna fiziskai, psihiskai un sociālai attīstībai.

15. Izglītojamo uzņemšana notiek Ministru kabineta un Ventspils pilsētas domes noteiktajā kārtībā, izglītojamo pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no Izglītības iestādes notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.  

16. Izglītojamo mācību sasniegumus vērtē Izglītības iestādes noteiktajā kārtībā, ievērojot valsts izglītības standartā noteikto. Katra mācību priekšmeta pārbaudījumu apjomu, skaitu, izpildes laiku un vērtēšanas kritērijus nosaka attiecīgā mācību priekšmeta pedagogs. Pārbaudījumu grafiks tiek saskaņots ar Izglītības iestādes direktoru katra semestra sākumā.

17. Pamatizglītības programmas apguvi apliecina liecība, ko izglītojamiem izsniedz divas reizes gadā – pirmā semestra beigās un mācību gada beigās.

18. Daļu mācību laika var izmantot mācību ekskursijām, mācību olimpiādēm, sporta pasākumiem u.c. ar mācību un audzināšanas procesu saistītiem pasākumiem. Šis laiks nedrīkst pārsniegt piecas mācību dienas mācību gadā.

19. Izglītības iestādē darbojas Metodiskās komisijas, kuru skaitu un sastāvu nosaka Izglītības iestādes direktors ar rīkojumu katra mācību gada sākumā.

 

                                                     V. Izglītojamo tiesības un pienākumi

20. Izglītojamo tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktos un Izglītības iestādes iekšējos normatīvajos aktos.

 

                                        VI. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

21. Izglītības iestādi vada direktors, kuru pieņem un atbrīvo no darba dibinātāja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Darba tiesiskās attiecības ar Izglītības iestādes direktoru uzsāk un izbeidz Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes (turpmāk – Izglītības pārvalde) vadītājs.

22. Izglītības iestādes direktora tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Izglītības iestādes direktora tiesības, pienākumu un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

23. Pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo Izglītības iestādes direktors normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Darba tiesiskās attiecības ar direktora vietnieku saimnieciskajā darbā uzsāk un izbeidz Izglītības pārvaldes vadītājs.

24. Pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Pedagogu tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

25. Citu darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Darba likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Citu darbinieku tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

26. Izglītības iestādē pedagogi ievēro profesionālo ētikas kodeksu.

 

                                     VII. Izglītības iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence

27. Augstākā Izglītības iestādes pašpārvaldes institūcija ir Izglītības iestādes konference. Tās sastāvā ietilpst visi Izglītības iestādes pedagogi, vecāki un izglītojamie. Izglītības iestādes konference tiek sasaukta ne retāk kā reizi gadā.

28. Sabiedrības, pašvaldības un vecāku sadarbības nodrošināšanai tiek izveidota Izglītības iestādes padome ar šādu sastāvu:

28.1. septiņi vecāki, kuru bērni mācās Izglītības iestādē. No šo vecāku vidus ir izvēlēts Izglītības iestādes padomes priekšsēdētājs un protokolētājs;

28.2. trīs Izglītības iestādes pedagogi;

28.3. trīs izglītojamie;

28.4. Izglītības iestādes direktors (bez balsstiesībām).

29. Izglītības iestādes padomes kompetenci nosaka Izglītības likums un tās reglaments.

30. Izglītojamo tiesību, patstāvības, organizatorisko, kultūras, sporta un pašapkalpošanās iemaņu nodrošināšanai tiek ievēlēta koleģiāla izglītojamo institūcija - Izglītojamo dome no 7.-9.klašu audzēkņiem, kas savā darbā vadās pēc Izglītojamo domes reglamenta.

 

                    VIII.  Izglītības iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetences

31. Galvenos mācību un audzināšanas darba jautājumus koleģiāli apspriež Izglītības iestādes Pedagoģiskā padome, kurā ietilpst Izglītības iestādes direktors, pedagoģiskie darbinieki un Izglītības iestādes medmāsa.

32. Izglītības iestādes Pedagoģiskās padomes kompetenci nosaka Vispārējās izglītības likums, Izglītības iestādes Pedagoģiskās padomes reglaments un citi normatīvie akti.

33. Izglītības iestādes Pedagoģisko padomi vada Izglītības iestādes direktors.

 

  1. IX. Izglītības iestādes iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība un iestāde vai amatpersona, kurai privātpersona, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, var apstrīdēt Izglītības iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību

34. Izglītības iestāde saskaņā ar Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī Izglītības iestādes nolikumā noteikto patstāvīgi izstrādā un izdod Izglītības iestādes iekšējos normatīvos aktus:

34.1. iekšējās kārtības noteikumi, tiek pieņemti Izglītības iestādes padomes un Izglītības iestādes Pedagoģiskās padomes sēdē (apstiprina Izglītības iestādes direktors);

34.2. Izglītības iestādes padomes darbības reglaments, tiek pieņemts Izglītības iestādes padomes sēdē (apstiprina Izglītības iestādes padomes priekšsēdētājs un Izglītības iestādes direktors);

34.3. Izglītības iestādes Pedagoģiskās padomes reglaments, tiek pieņemts Izglītības iestādes Pedagoģiskās padomes sēdē un Izglītības iestādes padomē (apstiprina Izglītības iestādes direktors);

34.4. Izglītības iestādes metodiskās darbības reglaments, tiek pieņemts Izglītības iestādes Pedagoģiskajā padomē (apstiprina Izglītības iestādes direktors);

34.5. Izglītojamo domes reglaments, tiek pieņemts Izglītojamo domes sēdē (apstiprina Izglītības iestādes padome, saskaņo ar Izglītības iestādes direktoru);

34.6. darba kārtības noteikumi, tiek pieņemti Izglītības iestādes Pedagoģiskās padomes sēdē, tehnisko darbinieku sēdē (apstiprina Izglītības iestādes direktors);

34.7. bibliotēkas reglaments, tiek pieņemts Izglītības iestādes pedagoģiskajā sēdē (apstiprina Izglītības iestādes direktors);

34.8. izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, tiek pieņemta Pedagoģiskās padomes sēdē, apstiprina Izglītības iestādes direktors;

34.9. Censoņa balvas piešķiršanas kārtība (apstiprina Izglītības iestādes direktors);

34.10. Atbalsta grupas darba kārtība, tiek pieņemta Atbalsta grupas sēdē (apstiprina Izglītības iestādes direktors);

34.11. Pedagoga ētikas kodekss, tiek pieņemts Izglītības iestādes Pedagoģiskās padomes sēdē (apstiprina Izglītības iestādes direktors).

35. Par Izglītības iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu izstrādi ir atbildīgs Izglītības iestādes direktors.

36. Izglītības iestādes pedagogu un citu darbinieku faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt Izglītības iestādes direktoram. Izglītības iestādes izdotu administratīvo aktu vai Izglītības iestādes direktora faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt Izglītības pārvaldes vadītājam – Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601.

 

                                                  X. Izglītības iestādes saimnieciskā darbība

37. Izglītības iestāde savā saimnieciskajā darbībā vadās no Izglītības pārvaldes sastādītās budžeta tāmes kalendārajam gadam.

38. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, Izglītības iestāde, saskaņojot ar Izglītības pārvaldi, ir tiesīga iznomāt telpas, kā arī slēgt citus līgumus ar fiziskām un juridiskām personām par Izglītības iestādei nepieciešamo darbu veikšanu, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai.

 

                                             XI. Izglītības iestādes finansēšanas avoti un kārtība

39. Izglītības iestādes finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.

40. Izglītības iestādes finanses veido pašvaldības un valsts mērķdotācijas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par pedagogu darba samaksu un budžeta tāmi.

41. Izglītības iestāde var saņemt papildu finanšu līdzekļus ziedojumu un dāvinājumu veidā; sniedzot maksas pakalpojumus iestādes nolikumā noteiktajos gadījumos vai no citiem ieņēmumiem.

 

  XII. Izglītības iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtība

42. Izglītības iestādi reorganizē vai likvidē tās dibinātājs – Ventspils pilsētas dome, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, paziņojot par to Izglītības iestāžu reģistram.

 

                              XIII.Izglītības iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

43. Izglītības iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, izstrādā iestādes nolikumu, kuru apstiprina Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs. Izglītības iestādes nolikumu saskaņo Ventspils pilsētas domes Izglītības komisijā un ar Izglītības pārvaldes vadītāju.

44. Grozījumus Izglītības iestādes nolikumā var izdarīt pēc iestādes dibinātāja vai Izglītības pārvaldes iniciatīvas, direktora vai Izglītības iestādes padomes, Pedagoģiskās padomes priekšlikuma. 

45. Grozījumus nolikumā izstrādā Izglītības iestāde un apstiprina Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs, saskaņojot tos Ventspils pilsētas domes Izglītības komisijā un ar Izglītības pārvaldes vadītāju

 

XIV. Citi būtiski noteikumi

46. Izglītības iestādes bibliotēkas fondu komplektē, uzskaita, izmanto un saglabā saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas un Izglītības pārvaldes metodiskajiem norādījumiem. Izglītības iestāde normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina piekļuvi bibliotēkas organizētajiem, informācijas un karjeras attīstības atbalsta pasākumiem.

47. Izglītības iestādē lietvedību un arhīvu kārto atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

48. Izglītības iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavo valsts statistikas pārskatu un pašnovērtējuma ziņojumu.

49. Izglītības iestāde nodrošina izglītojamo drošību iestādē un tās organizētajos pasākumos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tostarp, attiecībā uz higiēnas normu ievērošanu; civilās aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un darba aizsardzības noteikumu ievērošanu.

50. Izglītības iestāde nodrošina izglītojamo profilaktisko veselības aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību iestādē.

51. Izglītības iestādē izveido un uztur datorizētu datu bāzi.

 

 

 

 

 

 

 


Izglītības iestādes pašvērtējums

        Ar skolas pašvērtējumu 2019./2020.m.g.varat iepazīties šeit: 

Ventspils Pārventas pamatskolas pašvērtējums 2019./2020.m.g.


Skolas vēsture

Fakti no skolas vēstures

     1972.gada 2.septembrī skola uzsāk darbu kā Ventspils 5.vidusskola. Tās pirmajai direktorei Vizmai Brakanskai tiek pasniegta simboliska skolas atslēga. Skolā ir 26 klašu komplekti, tai skaitā 4 pirmās klases, kurās mācās 156 pirmklasnieki. Ir krievu un latviešu plūsmas.
     Tas ir oktobrēnu, pionieru un komjauniešu laiks. Skolas pionieru vienība nosaukta Armīna Ankupa vārdā.
     1977.g. skolas vadību pārņem direktore Laima Norīte. Viņas vadībā notiek milzīga ideoloģiskā audzināšana skolēnu un skolotāju vidū. Skolā notika PSKP kongresu materiālu studēšana, tikšanās ar LT kara veterāniem draudzības vakari ar krievu skolu skolēniem, ierindas skates, politisko dziesmu konkursi u.c.
     Skolas dežuranti staigā ar sarkanām lentām un skolēni gaiteņos staigāja pa pāriem. Bija arī vingrošanas starpbrīži un obligāta rīta vingrošana.
     1983.g. skola svin savu desmitgadi un notiek 1.absolventu salidojums.
     1984.g. par direktori sāk strādāt skolas ķīmijas skolotāja Daina Reboka. Šis laiks ir kā atmodas sākums pēc lielā ideoloģiskā spiediena.
     Liela vērība tiek pievērsta skolēnu kultūras līmeņa paaugstināšanai. Darbu uzsāk folkloras ansamblis, sāk mācīt kultūras vēsturi, darbojas ekoloģijas grupas, palielinās stundu skaits mūzikā un fizkultūrā, tiek ieviesta peldēšanas apmācība. Darbu sāk sešgadīgo klases. Notiek pastiprināta darbaudzināšana- ieviestas prakses dienas. Skolu beidzot, tiek iegūsta pārdevēja, bērnudārza audzinātājas, šuvējas, šofera un elektriķa profesija. Šai laikā paklusām sāk runāt par brīvu Latviju.
     1988.g. martā notiek 2. absolventu salidojums.
     1988. gadā starp absolventiem ir 5 sudraba medaļu ieguvēji.
     1988.g. tiek organizēta PEDAGOĢISKĀ KLASE, kurā apmāca latviešu valodas skolotājus darbam krievu skolās.
     1988.g. martā notiek 2. absolventu salidojums. Starp absolventiem ir 5 sudraba medaļu ieguvēji.
     1989.g. ir Atmodas laiks, Latvijas neatkarības atgūšanas laiks. Skolēni kopā ar skolotājiem piedalās demonstrācijās un barikādēs Rīgā. Skolotāju istabā notiek karsti politiski un nacionāli strīdi.
     1991.g. skolas zēnu koris "Zītariņš" kopā ar deju kolektīvu brauc 1. ārzemju koncertceļojumā uz Poliju- Svažendzas pilsētu. Skolā tiek organizēti konkursi "Cildens mans novadiņš" un "Es – Latvijas pilsonis".
     1992.g. notiek 3. absolventu salidojums.
     1993.g. 1. septembrī skolēnus sāk apciemot Sprīdītis. Šajā laikā skolēni atsakās no skolas formām un vienveidīgā apģērba izlaidumos. Svešvalodas māca skolotāji no Pasaules miera korpusa- no Vācijas- H. Dobinskis un B.Lampe. Skola pāriet uz 12 klašu vidusskolas izglītību. Skolā sāk darboties kafejnīca. Tiek rīkoti konkursi Miss Sprīdīte, Miss Jaunkundze, Miss Tīne un Superpuika. Notiek nepieradinātās modes skates, mēmais šovs, teātra izrādes.
     1994.g. par direktori sāk strādāt ģeogrāfijas skolotāja Astrīda Valova. Veidojas jaunas tradīcijas:
    sporta dienas skolotājiem un vecākiem;
•    jūrmalas sakopšanas talkas;
•    konkurss Zvirbulis;
•    lielā balva;
•    Valentīna diena;
•    smieklu diena.
Fizkultūru nomaina sports, dziedāšanu- mūzika, zīmēšanu- vizuālā māksla. Tiek ieviestas reliģijas, ētikas, folkloras un veselības mācības stundas.
     1995./96.m.g. skola iegūst 3. pamatskolas statusu.
     1997.g.24. oktobrī tiek svinēta skolas 25 gadu jubileja un 4. absolventu salidojums.
     Kopš 1999.g. skolas dzimšanas dienu atzīmē katru gadu.
     1998./99.g. tiek atjaunota 5. vidusskola. Uzņem 1 desmito klasi, ievēl Skolēnu parlamentu, izveido Skolas padomi, notiek skolas ikgadējās konferences.
     1999.g. izdod 1. skolas informatīvo avīzi, kas vēlāk kļūst par 5. vidusskolas vēstnesi.
     1998.-2002.g. modernizē datorklasi, ievieš karjeras izvēles programmu, atjauno vidusskolas jaukto kori, atjauno žetonu vakara tradīciju, ievieš projektu nedēļas. Par tradīciju kļūst labāko skolēnu godināšana, sākumskolas noslēguma balles, vecāku dienas skolā, skolotāju ekskursijas, teātra dienas 1 reizi 2 gados.
     2000.g.uzņem 2 vidusskolas 10. klases. Skolēniem paveras jaunas iespējas:
•    bezmaksas peldbaseina un ledushalles apmeklējumi;
•    līdzdalība pilsētas skolēnu un studentu Domes darbā;
•    dalība Latvenergo rīkotajos konkursos;
•    dalība CSDD riteņbraucēju sacensībās;
•    piedalīšanās ugunsdzēsēju sacensībās;
     2001.g. - 1.izlaidums atjaunotajā vidusskolā
     2002.g. notiek skolas 30 gadu jubilejas svinības. Tiek iesvētīts skolas karogs. Iesvētīšanā piedalās luterāņu, baptistu un pareizticīgo mācītāji. Notiek 5. absolventu salidojums.

Interesantākās septiņdesmito gadu pavēles

* Aizliedzu organizēt rotaļas (skolas sētā), kas saistītas ar skriešanu (15.05.1975.)
* Dežūras saskaņā ar B.Brežņeva jubileju nozīmēju sekojošos skolotājus...
(no 18.dec.plkst.19.00 līdz 19.dec.plkst.7.00). (17.12.1976.)
* Atsaucoties uz komjaunatnes komitejas aicinājumu doties palīgā triecienceltnē Pieostas rūpnīcā, 8.-11. klašu skolēni un skolotāji š. g. 17. oktobrī piedalījās talkā minētajā objektā. Izsaku atzinību par atsaucību un aktīvu darbu sekojošiem skolēniem un skolotājiem... (18.10.1976.)
* Ar š.g.16.novembri noņemt 4. klases skolēnam... brīvpusdienas. Pamats: nepiedalīšanās mācību stundās un klaiņošana. (16.11.1976.)
* Sakarā ar to, ka š.g. decembrī paredzētas regulāras skolas translācijas pārraides par CA un citiem audzināšanas darba jautājumiem, uzdodu klašu audzinātājiem sakārtot pagājušajā gadā izsniegtos skaļruņus, bet sapostīšanas gadījumā iegādāt jaunus. (24.11.1976.)
•    1. Izskaust formas tērpu daudzveidību klasē līdz 27.janvārim.
•    2. Aizliedzu skolēniem ierasties stundās garajās biksēs, tas neatbilst laikrakstā Skolotāju Avīze 1975.g.5.janvārī publicētiem noteikumiem. (20.01.1975.)
* Izslēdzu no skolas ar š.g. 2.decembri 9.klases skolnieci... Iemesls: regulāra klaiņošana un nesekmība. (2.12.1972.)
* Izslēgt par huligānisku uzvedību skolā ar š.g. 7. decembri līdz jautājuma galīgai noskaidrošanai. (1972.g.)
* Izsaku rājienu skolotājai... par neatļautu disciplinēšanas paņēmienu lietošanu stundā- skrienošiem zēniem sviest ceļā krēslu. (1973.g.)
* Aizliedzu skolēniem stundās ierasties kedās un citos gumijas apavos sākot ar š.g.27.oktobri. (24.10.1975.)

     2005.g. - krievu plūsmas 1.- 4. klases beidz pastāvēt 2005.gada vasarā.
     Korekcijas klase pastāv 2 gadus - 2003./2004., 2004./2005.m.g.
     2002./2003.m.g. skolā atver 5 – 6 gadīgo bērnu apmācības grupu.
     2000./2001.m.g.- 2008./2009.m.g. skolā realizē programmu bērniem ar speciālām vajadzībām.
     Kopš 2004. gada 30. augusta skolas direktore ir Sandra Maizīte.
     2005.g. dibināta Censoņu balva. Labiekārtota skolas ēdnīca, skolas pagalms, ierīkota trenažieru zāle, mācību kabineti aprīkoti ar modernu IKT.
     Skola aktīvi popularizē labdarības ideju - tiek organizētas akcijas ar mērķi palīdzēt patversmēs mītošiem dzīvniekiem, sniegti labdarības koncerti pansionātos. Skola piedalās makulatūras vākšanas akcijās. Tiek ieviesta jauna tradīcija - Zīļu mači.
     2013.g. - skolas 40. gadu jubileja, absolventu salidojums.
     2016.g. skola sāk strādāt pie EKO karoga iegūšanas.
     2016.g. licencēta programma dabaszinātņu pastiprinātai apgūšanai.
     2016./2017.m.g. ir pirmais ar statusu Pārventas pamatskola.
     Kopš 2017. gada 6. septembra skolas direktore ir Vēsma Laurecka.