Bibliotēka

VENTSPILS PĀRVENTAS PAMATSKOLAS
BIBLIOTĒKAS UN LASĪTAVAS LIETOŠANAS KĀRTĪBA1.    Vispārīgie noteikumi
1.1.    Bibliotēkas un lasītavas lietošanas kārtība nosaka Ventspils Pārventas pamatskolas bibliotēkas un lasītavas (turpmāk- bibliotēka) pakalpojumu sniegšanas kārtību lietotājiem.
1.2.    Bibliotēkas darbības juridiskais pamats ir Latvijas Republikas likumi un citi spēkā esošie normatīvie akti, pašvaldības saistošie noteikumi, izglītības iestādes nolikums un bibliotēkas reglaments, izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi un bibliotēkas lietošanas kārtība.
1.3.    Bibliotēkas un lasītavas lietošanas kārtība atbilst UNESCO Starptautiskās Bibliotēku Asociāciju Federācijas izstrādātajiem dokumentiem - „Skolu bibliotēku manifests” un „Skolu bibliotēku vadlīnijas”.

2.    Bibliotēkas un lasītavas lietotāju tiesības
2.1.    Bibliotēkas un lasītavas lietotājiem ir tiesības bez ierobežojumiem saņemt visu informāciju par bibliotēkas un lasītavas krājumu un informācijas sistēmu, kā arī to izmantot.
2.2.    Bibliotēkas un lasītavas lietotājiem ir tiesības saņemt lasīšanai iespieddarbus, kā arī izmantot citus bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus, apmeklēt rīkotos pasākumus un izstādes.
2.3.    Bibliotēkas un lasītavas lietotājiem ir tiesības iepazīties ar bibliotēkas lietošanas kārtību.
2.4.    Bibliotēkas un lasītavas lietotājiem ir tiesības saņemt palīdzību grāmatu izvēlē un apmācību informācijas atrašanā.

3.    Bibliotēkas un lasītavas lietotāju pienākumi
3.1.    Bibliotēkas un lasītavas lietotāju pienākums ir ievērot bibliotēkas un lasītavas lietošanas kārtību.
3.2.    Bibliotēkas un lasītavas lietotāju pienākums ir saudzīgi izturēties pret lietošanā nodotajiem iespieddarbiem, nedrīkst veikt iespieddarbos nekādus ierakstus un piezīmes. Par tajos pamanītajiem bojājumiem jāpaziņo bibliotekāram.
3.3.    Lietotājam jāatlīdzina zaudējumi, ja tādi radušies lietotāja vainas dēļ. Nozaudētie vai sabojātie pamatfonda izdevumi jāaizstāj ar identiskiem vai līdzvērtīgiem izdevumiem, mācību grāmatas var aizstāt tikai ar identisku grāmatu.
3.4.    Ja lietotāja rīcībā esošie iespieddarbi sabojāti vai pazuduši nelaimes gadījumā (ugunsgrēks, plūdi u.tml.) izglītojamais vai vecāki raksta paskaidrojumu par notikušo; uz tā parakstās izglītojamais, vecāki un klases audzinātājs. Attiecīgie iespieddarbi tiek izslēgti no fonda, neprasot atlīdzināt zaudējumus.
3.5.    Beidzot mācības vai darba saistības izglītības iestādē, lietotāja pienākums ir visus bibliotēkas fonda izdevumus atdot.

4.    Bibliotēkas un lasītavas lietotāju reģistrācijas un pakalpojumu sniegšanas kārtība
4.1.    Ventspils Pārventas pamatskolas bibliotēkas un lasītavas lietotāji ir šīs izglītības iestādes izglītojamie, pedagogi un darbinieki.
4.2.    Reģistrējoties bibliotēkā nav jāuzrāda personu apliecinoši dokumenti.
4.3.    Pirmo reizi 1.klašu izglītojamos uz bibliotēku pavada klases audzinātājs.
4.4.    Reģistrējoties bibliotēkā, lietotājam jāiepazīstas ar bibliotēkas un lasītavas lietošanas noteikumiem.
4.5.    Reģistrējot bibliotēkas lietotāju programmā BIS SKOLU ALISE, tiek piešķirts lietotāja numurs.
4.6.    Katrs bibliotēkas lietotājs tiek reģistrēts BIS SKOLU ALISE lasītāju sarakstā.
4.7.    Mainot uzvārdu vai dzīvesvietu, lietotājam tas jāpaziņo bibliotēkā.
4.8.    Bibliotēkas un lasītavas sniegtie pakalpojumi ir bezmaksas.
4.9.    Bibliotēkas un lasītavas lietotāju apkalpošana notiek mācību laikā pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās plkst. 9.00-15.00.
4.10.    Lietotājus apkalpo 4.9. punktā minētajās dienās, izņemot mēneša pirmo piektdienu, kad noteikta bibliotēkas spodrības diena.
4.11.    Bibliotēkā saņemtie izdevumi jānodod līdz norādītajam termiņam. To iespējams pagarināt, ja izdevumu nepieprasa citi lietotāji.
4.12.    Bibliotēkas pamatfonda izdevumu lietošanas termiņš ir 30 dienas, mācību grāmatu lietošanas termiņš ir 1 mācību gads. Nepieciešamības gadījumā ir iespēja vienoties par garāku izdevumu izmantošanas termiņu, sākotnējo termiņu iespējams pagarināt.
4.13.    Lietotājam- izglītojamajam vienlaikus izsniedz ne vairāk kā 5 pamatfonda iespieddarbus, ja iespieddarbi nav atdoti, citus neizsniedz.
4.14.    Preses izdevumu, jaunieguvumu un paaugstināta pieprasījuma izdevumu atdošanas termiņš tiek noteikts individuāli.
4.15.    No bibliotēkas un lasītavas fondiem uz mājām neizsniedz mākslas albūmus, retos un bieži pieprasītos izdevumus, periodikas izdevumus un uzziņu literatūru (enciklopēdijas, vārdnīcas u.tml.) Ar šiem materiāliem apmeklētāji var strādāt lasītavā.
4.16.    Mācību grāmatas tiek izsniegtas katram lietotājam individuāli, vienlaikus mācību gada sākumā; mācību gada laikā pēc nepieciešamības. Mācību grāmatu nodošana notiek maija pēdējā nedēļā. Lietotāji ir atbildīgi par mācību grāmatu saglabāšanu – apvāko tās un ieraksta lietotāja uzvārdu, vārdu, klasi, mācību gadu.
4.17.    Par izglītojamajiem izsniegtajām grāmatām atbild izglītojamie un viņu vecāki. Ja grāmatas nav nodotas, skola neizsniedz mācību grāmatas nākamajā mācību gadā, līdz saistību izpildei.
4.18.    Skolas bibliotēka ir tiesīga sniegt aizrādījumus par citās bibliotēkās nenodotajiem iespieddarbiem, kā arī neizsniegt grāmatas uz mājām, ja lietotājs ir ilgstošs parādnieks citās bibliotēkās.


5.    Uzvedības noteikumi bibliotēkā un lasītavā
5.1.    Lietotājs nedrīkst iznest no bibliotēkas grāmatas un citus iespieddarbus, kuru saņemšanu viņš nav noformējis pie bibliotekāra.
5.2.    Lietotājs nedrīkst bojāt bibliotēkas fondu, inventāru un iekārtas vai nodarīt citus materiālos zaudējumus.
5.3.    Izvēloties grāmatas jālieto grāmatu atdalītājs.
5.4.    Bibliotēkā un lasītavā jāievēro klusums un kārtība, nedrīkst traucēt citiem apmeklētājiem.
5.5.    Virsdrēbes jāatstāj garderobē.
5.6.    Bibliotēkā un lasītavā jāizslēdz mobilā telefona skaņu signāls.
5.7.    Bibliotēkā un lasītavā aizliegts ienest un lietot ēdienus un dzērienus.

6.    Datoru lietošanas kārtība lasītavā
6.1.    Datorus drīkst izmantot referātu, pētniecisko darbu u.c. mācību procesā nepieciešamo darbu izstrādei.
6.2.    Izglītojamie datorus drīkst izmantot brīvajās stundās un pēc mācību stundām.
6.3.    Pie viena datora drīkst strādāt tikai viens datorlietotājs.
6.4.    Izglītojamie datorus drīkst izmantot tikai ar bibliotekāra atļauju mācību procesam.
6.5.    1.-4.klašu izglītojamie datorus drīkst izmantot tikai pedagoga vadībā mācību procesam.
6.6.    Datorus nedrīkst izmantot spēļu spēlēšanai.
6.7.    Ar datortehniku jārīkojas saudzīgi, nedrīkst lietot nepārbaudītas perifērijas ierīces (piemēram, diskus, zibatmiņas u.c.).

7.    Tehnoloģiju izmantošanas kārtība
7.1.    Mūzikas centru, CD, Video, DVD un TV drīkst izmantot tikai pedagoga vadībā.