Mācību sasniegumu vērtēšana/kavējumi

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Kavējumi

VENTSPILS PĀRVENTAS PAMATSKOLAS IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
(Apstiprināti 2016.gada 1.septembrī)

I. Izglītības iestādes darba kārtība
17. Kavējumu zīmes slimības dēļ vai neparedzētu apstākļu dēļ izglītojamie iesniedz klases audzinātājam pēc atgriešanās izglītības iestādē. Kavējumu zīmes nedrīkst vākt izglītojamie.
18. Ja izglītojamie kavē izglītības iestādi ģimenes apstākļu vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ, vecāki/aizbildņi klases audzinātāju vai skolas kancelejā sekretāri informē rakstiski, e-klasē vai pa telefonu līdz plkst.1000.
19. Ārsta atbrīvojuma zīmes no sporta stundām izglītojamais pirms iesniegšanas klases audzinātājam parāda sporta skolotājam.


IX. Izglītojamo pienākumi

1. Regulāri apmeklēt mācību stundas.
2. Savlaicīgi, pirms mācību stundu sākuma, ierasties izglītības iestādē, uz stundām ierasties ar pirmo zvanu un apmeklēt visas mācību stundas.
3. Mācību stundās atrasties mācību telpā; ja izglītojamam ir atbrīvojuma zīme no sporta nodarbībām, izglītojamam jāatrodas zālē sporta apavos un jāizpilda skolotāja norādījumi, jāveic tests sporta teorijā.


XI. Sods izglītojamiem par izglītojamo iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšanu

3. Par neattaisnoti kavētām 3-5 mācību stundām notiek saruna ar klases audzinātāju, sarunu protokolē.
Par neattaisnoti kavētām 6-10 mācību stundām – klases audzinātājas saruna ar vecākiem, nepieciešamības gadījumā saruna notiek pie adminitrācijas pārstāvja. Saruna tiek protokolēta.
Ja neattaisnoti kavējumi turpinās, klases audzinātājs ziņo sociālajam pedagogam.
Pie 20 neattaisnoti kavētām mācību stundām izglītības iestāde ziņo Izglītības pārvaldei un policijai.