Sociālais pedagogs/psihologs

Skolas sociālais pedagogs:

    * palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt problēmas, kas rada traucējumus izglītības ieguves procesā un savstarpējās attiecībās.

Sociālais pedagogs sadarbojās ar :

    * skolas administrāciju;
    * klašu audzinātājiem;
    * mācību priekšmetu skolotājiem;
    * izglītības psihologu;
    * medicīnas personālu;
    * nepieciešamības gadījumā ar citiem speciālistiem skolā vai ārpus tās.

Skolas sociālais pedagogs:

    * uzklausa;
    * informē;
    * konsultē;
    * sniedz atbalstu;
    * izvērtē problēmu un palīdz to risināt;
    * novēro;
    * palīdz risināt konflikta situācijas;
    * ja nepieciešams, apmeklēt ģimeni mājās;
    * pēta skolas vidi;
    * sekmē skolēna, vecāku un skolotāju savstarpējas sadarbības iespējas:
    * pēta un izzina skolēna vai klases problēmu cēloņus:
    * palīdz skolēnam veidot dzīves prasmes;
    * koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem;
    * visu jautājumu risināšanā ievēro konfidencialitāti.

Kādos gadījumos var palīdzēt sociālais pedagogs?

Klases audzinātājam, ja:

    * skolēns bieži kavē skolu neattaisnotu iemeslu dēļ:
    * skolēns strauji pazeminās sekmes mācībās;
    * pēkšņi mainījusies skolēna uzvedība;
    * skolēns ir uzticējis kādu problēmu, kuru nevar vai nedrīkst risināt vienpersoniski, un ir nepieciešama konsultācija;
    * skolēns nonācis sociālās aprūpes vai cita institūcijā;
    * skolēns saņem nepietiekamu vecāku aprūpi;
    * skolēns stāsta, ka mājās jūtas slikti un nedroši u.c.

Skolēnam, ja:

    * nomāc problēma, kuru viņš nevar atrisināt;
    * ir problēmas mājās;
    * skolā viņš jūtās vientuļš, vai atstumts, nav draugu;
    * ir mācīšanās grūtības;
    * ir konflikts ar skolasbiedriem, skolotājiem vai vecākiem;
    * ir atkarības problēmas u.c.

Vecākiem, ja:

    * radušās grūtības bērna audzināšanā:
    * bērns bieži klaiņo un nenāk mājās:
    * bērna uzvedība ir pēkšņi mainījusies;
    * bērnam ir regulāri konflikti ar skolasbiedriem vai skolotājiem:
    * bērns stāsta, ka skolā viņš jūtās slikti:
    * bērnam ir atkarības problēmas:
    * ir grūtības nodrošināt bērnu ar skolai nepieciešamajiem mācību līdzekļiem u.c.

Ja jums ir jautājumi, tiksimies !

*****
Psihologs

Skolu psihologs ir palīgs bērniem, vecākiem un skolotājiem, lai risinātu un novērstu grūtības, kas rada traucējumus mācību procesā.

Psihologs nav mediķis, un viņš nekad neiesaka zāles. Viņš strādā ar psihiski veseliem cilvēkiem, kam radušās kādas grūtības ikdienas dzīvē.

Ko dara skolu psihologs?

Palīdz

    * Palīdz izprast, kādā veidā bērna attīstību ietekmē viņa mācības un uzvedība.
    * Palīdz izprast bērnu vecumposmu, individuālās īpatnības un ņemt vērā to mijiedarbību.

Nosaka

    * domāšanas iemaņas,
    * personības attīstības līmeni,
    * emocionālo stāvokli,
    * sociālās iemaņas,
    * mācību vidi kolektīvā un psiholoģisko “klimatu”.

Atbalsta

    * Strādā ar vecākiem un bērnu individuāli.
    * Palīdz atrisināt konfliktus un domstarpības mācību procesā.
    * Sniedz ieteikumus bērniem, vecākiem un skolotājiem grūtību situācijās.
    * Palīdz iemācīties un apgūt veiksmīgas saskarsmes iemaņas.

Veic psiholoģisko izpēti

Individuāli un visai klasei

2005./2006. m.g. no 5. – 12. kl. veikts viens no lielākajiem pētījumiem skolā par intelekta veidiem un mācīšanās stiliem.

Pirmkārt un galvenokārt, ņemot vērā, ka cilvēki dažādos un atšķirīgos veidos izzina pasauli, mēs respektējam katra individuālo zināšanu apguves veidu un dodam iespēju katram mācīties sev visatbilstošākajā veidā: vienam – ar vārdiem, otram – ar vizuāliem tēliem, trešajam – ar kustību.

Sistemātiski strādājot ar šo pieeju, konstatēts, ka

    * Ø skolēni pilnvērtīgāk izmanto savas spējas un sekmīgāk apgūst mācību vielu;
    * Ø palielinās interese par mācībām un mācību motivācija;
    * Ø skolēni vairāk iepazīst sevi;
    * Ø skolēni kļūst patstāvīgāki un atbildīgāki;
    * Ø uzlabojas disciplīna.

Tāpēc skolotājiem iesaku cik iespējams variēt un dažādot mācību procesā izmantotās metodes un skolēnu iesaistīšanas metodes, tādējādi padarot mācību procesu radošāku, daudzveidīgāku un interesantāku.

Psihologa palīdzība būtu jāmeklē, ja jūs nomoka:

    * stress un spriedze,
    * nemiers,
    * bailes
    * depresija,
    * bēdas,
    * kauns,
    * dvēseles sāpes.Psihologs nav brīnumdaris.

Tiekoties ar cilvēku vienu reizi, viņš uzreiz nespēs visu krasi mainīt. Vairumā gadījumu, lai atrisinātu konkrētu sarežģījumu, nepieciešams ilgāks laika periods- reizumis pat vairāki mēneši.

Svarīga ir savstarpējā sadarbība - vecāku, skolotāju un psihologa. Bieži vien, lai atrisinātu problēmu, bērnam ir vajadzīga arī vecāku palīdzība, atbalsts.
Konfidencialitāte

Psihologam ir jāievēro profesionālās Ētikas kodekss, kas liek nodrošināt klientam konfidencialitāti. To nosaka Profesionālo Psihologu Asociācija. Lai veiktu psiholoģisko izpēti bērniem līdz 18 gadu vecumam ir nepieciešama vecāku (aizbildņa) atļauja.

Mācību grāmatas


Mācību sasniegumu vērtēšana/kavējumi

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Kavējumi

VENTSPILS PĀRVENTAS PAMATSKOLAS IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
(Apstiprināti 2016.gada 1.septembrī)

I. Izglītības iestādes darba kārtība
17. Kavējumu zīmes slimības dēļ vai neparedzētu apstākļu dēļ izglītojamie iesniedz klases audzinātājam pēc atgriešanās izglītības iestādē. Kavējumu zīmes nedrīkst vākt izglītojamie.
18. Ja izglītojamie kavē izglītības iestādi ģimenes apstākļu vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ, vecāki/aizbildņi klases audzinātāju vai skolas kancelejā sekretāri informē rakstiski, e-klasē vai pa telefonu līdz plkst.1000.
19. Ārsta atbrīvojuma zīmes no sporta stundām izglītojamais pirms iesniegšanas klases audzinātājam parāda sporta skolotājam.


IX. Izglītojamo pienākumi

1. Regulāri apmeklēt mācību stundas.
2. Savlaicīgi, pirms mācību stundu sākuma, ierasties izglītības iestādē, uz stundām ierasties ar pirmo zvanu un apmeklēt visas mācību stundas.
3. Mācību stundās atrasties mācību telpā; ja izglītojamam ir atbrīvojuma zīme no sporta nodarbībām, izglītojamam jāatrodas zālē sporta apavos un jāizpilda skolotāja norādījumi, jāveic tests sporta teorijā.


XI. Sods izglītojamiem par izglītojamo iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšanu

3. Par neattaisnoti kavētām 3-5 mācību stundām notiek saruna ar klases audzinātāju, sarunu protokolē.
Par neattaisnoti kavētām 6-10 mācību stundām – klases audzinātājas saruna ar vecākiem, nepieciešamības gadījumā saruna notiek pie adminitrācijas pārstāvja. Saruna tiek protokolēta.
Ja neattaisnoti kavējumi turpinās, klases audzinātājs ziņo sociālajam pedagogam.
Pie 20 neattaisnoti kavētām mācību stundām izglītības iestāde ziņo Izglītības pārvaldei un policijai.

Medmāsa/logopēds

Skolas medpunkts
Darba laiks - katru darba dienu no plkst. 8.00 – 16.00
Skolā katram skolēnam ir divi medicīniskie dokumenti:
    Bērna medicīniskā karte 026/u,
    Profilaktiskās potēšanas karte 063/y.
Skolas medmāsa nodrošina:
•pirmās palīdzības sniegšana traumu un saslimšanas gadījumos;
•skolēnu profilaktiskās pārbaudes;
•hroniski slimo skolēnu apzināšanu un aprūpes plāna izveidi.
Skolas medmāsa iepazīstina ar:
•sanitāri higiēnisko normu ievērošanu skolā;
•veselīga uztura iespējām.
    
Logopēdija ir zinātne par komunikācijas traucējumiem. Tā ietver sevī runas un valodas traucējumu novēršanas teoriju un praksi, atklāj traucējumu rašanās cēloņus un veic profilaktiskā darba kompleksu. Logopēdija ir starpzinātne starp pedagoģiju, medicīnu, valodniecību un ir saistīta ar psiholoģiju.

     Logopēds ir koriģējošais pedagogs, valodas terapeits, kurš:
•    nodarbojas ar runas un valodas traucējumu novēršanu bērniem un pieaugušajiem,
•    veic runas un valodas profilaksi.

     Vispārizglītojošajās skolās logopēds strādā ar bērniem, kuriem ir rakstu runas traucējumi – lielas grūtības apgūt lasītprasmi, rakstītprasmi un veikt matemātiskas darbības. Bērniem kļūdas ir specifiskas, noturīgas un atkārtojas. Tas nenozīmē, ka bērniem ir garīgās attīstības traucējumi, intelekts ir vidusmēra līmenī vai pat stipri augstāks par vidējo. Tie ir lasīšanas, pareizrakstības un rēķināšanas traucējumi vai disleksija, disgrāfija, diskalkulija.

     Ja bērniem pirmsskolas vecumā valodas un runas aizkavēšanās pazīmes vai traucējumi paliek bez ievērības, tad var parādīties rakstu valodas traucējumi skolā. Ļoti svarīgi ir skaņu izrunas traucējumu korekciju veikt pirmsskolas periodā.

Lasīšanas traucējumi izpaužas:
•    aizkavēta lasītprasmes apguve;
•    grūti nosaukt, atcerēties, iegaumēt burtus;
•    grūti saliedēt burtus zilbēs, vārdos;
•    nepazīstamus vārdus mēģina uzminēt;
•    lasa ļoti lēni, skaļi lasot, ātrums samazinās;
•    vāja izpratne par lasīto;
•    nepatīk lasīt.

Rakstīšanas traucējumi izpaužas:
•    slikta pareizrakstība – rakstu darbos daudz dažāda rakstura kļūdu,
                                    kļūdas noturīgas;
•    lēni raksta;
•    diktātos teikumi nav pabeigti;
•    nespēj precīzi norakstīt;
•    nepatīk rakstīšana, bieži no tās vairās.

Matemātiskie traucējumi izpaužas:
•    lēni skaitļo;
•    grūti atceras skaitļus, formulas, reizrēķinu;
•    grūtības ģeometrisko formu noteikšanā;
•    grūtības teksta uzdevumu risināšanā;
•    neizprot matemātiskos jēdzienus;
•    nepatīk matemātika.

     Skolas logopēds strādā arī ar skolēniem, kuriem ir runas tempa un ritma traucējumi, logoneiroze (stostīšanās), balss traucējumi, skaņu saklausīšanas traucējumi un gramatiski traucējumi.

     Divvalodības gadījumā skolēnam logopēda palīdzība ir nepieciešama tikai tajā gadījumā, kad specifiskie traucējumi izpaužas abās valodās. Valodas nezināšana nav logopēdiska rakstura traucējums.